Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;
  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2022.

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1.000)

Geraamde
opbrengst
2022

Geraamde
kwijtschelding
2022

Geraamde
opbrengst
2021

Tarieven
2022

Belastingen en heffingen

OZB-eigenaren woningen

8.742

2

8.627

0,0969%

OZB-eigenaren niet-woningen

5.011

4.898

0,3404%

OZB-gebruikers niet-woningen

3.486

3.401

0,00

Afvalstoffenheffing

11.598

976

10.123

344,50

Rioolheffing eigenaren

9.419

719

9.058

252,70

Rioolheffing gebruikers

9.501

9.120

247,40

Totaal Belastingen en heffingen

47.757

1.697

45.227

Overige belastingen

Hondenbelasting

269

266

79,15

Parkeerbelasting

4.036

3.986

div

Toeristenbelasting

145

2

0

Precariobelasting

2.046

div

Totaal Belastingen en heffingen

4.450

0

6.300

Rechten

Leges burgerzaken

1.020

912

div

Leges bouwvergunningen

2.150

2.150

div

Leges overig

283

293

div

Marktgelden

127

121

div

Havengelden

108

107

div

Staangelden

183

192

div

Reinigingsrechten

25

25

div

Totaal rechten

3.896

0

3.800

Totaal Lokale heffingen

56.103

1.697

55.327

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De OZB-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2020 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2021.

De OZB-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de OZB-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2022 is voor deze subsidie een bedrag van € 544.505 opgenomen.

De afvalstoffenheffing is de som van het vaste tarief (€ 299,50) en het variabele tarief op basis van gemiddeld 30 aanbiedingen van 60 liter restafval á € 1,50 (€ 45,00). De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2022 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder aangegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2021 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2022 is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 245.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2021). De gemiddelde WOZ-waarde voor 2020 is € 223.000. Deze gemiddelde WOZ-waarde is gebruikt voor de berekening van de OZB 2021. Voor het bepalen van het tarief voor afvalstoffenheffing is uitgegaan van het vaste tarief vermeerderd met 30 aanbiedingen van 60 liter zakken.

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1)

2022

2021

verschil in %

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

OZB eigenaar

237,40

234,15

1,40%

Afvalstoffenheffing

344,50

344,50

306,00

306,00

12,58%

12,58%

Rioolheffing eigenaar

252,70

252,70

0,00%

Rioolheffing gebruiker

247,40

247,40

247,40

247,40

0,00%

0,00%

Totaal

1.082,00

591,90

1.040,25

553,40

4,01%

6,96%

Kwijtschelding

Personen met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In Gouda is kwijtschelding mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelastingen. Voor het variabele tarief afvalstoffenheffing is een maximale kwijtschelding van € 75,00 mogelijk. 

In de praktijk komt kwijtschelding vooral voor bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De kwijtscheldingsnorm is 100%.

Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk om voor AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten de vermogensnorm die van toepassing is bij het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met maximaal € 2.000 op te hogen. Hierdoor verspelen AOW’ers die een (kleine) financiële buffer hebben niet het recht op kwijtschelding. Van een dergelijke mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid wordt gewijzigd. In het belastingvoorstel dat in de raadsvergadering van december wordt behandeld wordt aangegeven of het beleid hierop wordt aangepast.