Cultuur, sport en recreatie

Lasten x € 1.000

18.726

Baten x € 1.000

3.314

Percentage van totale uitgaven

6%%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeren we in cultuur voor al onze inwoners. Het beleid uit de nieuwe cultuurnota wordt de komende jaren uitgevoerd en de relatie tussen cultuur en het sociaal domein en tussen cultuur en economie wordt versterkt.

Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, via het sporten zelf maar ook via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda.

Wat wil Gouda bereiken?

Cultuur

Samen met alle culturele partners wordt gewerkt aan het herstel na de coronacrisis en aan verbreding van cultuurparticipatie en –educatie voor alle Gouwenaars. Onder andere via de urban curator en de nieuwe amateurkunstmakelaar. In 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe Cultuurnota, wordt het kunstwerk in het zuidelijk Stationsgebied geplaatst en wordt de uitbreiding van de Chocoladefabriek met Libertum en de Techniekwerkplaats gerealiseerd.

Uitvoeren Gouds Sportakkoord en Nota sportaccommodaties

Samen met uitvoeringspartner SPORT●GOUDA wordt ook in 2022 gewerkt aan een toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen in heel Gouda, vitale sportverenigingen, het stimuleren van sport in de buitenruimte en de inzet van sport en bewegen voor het sociaal domein en kwetsbare doelgroepen. Via het Gouds Sportakkoord en de Sportimpulsregeling worden concrete initiatieven van, voor en door gouwenaars georganiseerd.

Gouda 750 jaar en Instandhouding Erfgoed

In 2022 wordt van april t/m september het feest van 750 jaar stadsrechten gevierd, voor en door Gouwenaars. Via o.a. de subsidieregeling Gevelherstel wordt gezorgd dat de stad er mooi bij staat in het feestjaar.

Binnenstad

De gemeente geeft uitvoering aan de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst binnenstad, die in 2021 met de economische partners in de binnenstad is opgesteld. De gemeente stelt hiervoor extra middelen ter beschikking.

Waterrecreatie- en toerisme

In 2022 wil de gemeente de kansen benutten die waterrecreatie biedt, daarbij ligt de focus op het verbeteren van de verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en Gouda.

In samenwerking met de regio wordt onderzoek gedaan naar hoe de vaarverbinding tussen Gouda en Reeuwijk kan worden verbeterd. Ook wordt de “kaassteiger” bij de Korte Vest gerealiseerd.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

+
Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750
7%
Dalende leegstand binnenstad, streven 7% (disclaimer: lange termijn (na-ijl) effecten corona nog onbekend)
50,4
Percentage inwoners dat voldoet aan landelijke Beweegrichtlijn (streven 52,5%)