Leefbaarheid en veiligheid

Lasten x € 1.000

10.259

Baten x € 1.000

126

Percentage van totale uitgaven

3%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van jeugdcriminaliteit en radicalisering tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is gericht op de aanpak van jeugdoverlast.

Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. Stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat wil Gouda bereiken?

Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder laten dalen

De inzet op jeugdcriminaliteit bestaat uit zowel preventieve als repressieve maatregelen. In de Kadernota Veiligheid 2019-2022 staat de aanpak van jeugdcriminaliteit centraal, met een intensieve samenwerking tussen de domeinen van veiligheid en zorg. In 2022 wordt de persoonsgerichte aanpak versterkt met procesregisseurs. Het aantal inbraken is in 2021 gestabiliseerd, dit wordt nauwgezet gevolgd.

Aanpak van drugscriminaliteit

Door analyse van informatie en het gezamenlijke optrekken met partners wordt de drugscriminaliteit in Gouda aangepakt.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie

De nadruk ligt in 2022 op het versterken van het netwerk, het verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering en jihadisme en het bieden van tegenwicht aan radicalisering.

Tegengaan van ondermijning

Het is een maatschappelijk probleem wanneer de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt een integrale aanpak gehanteerd.

Afname sociale overlast: focus op woonoverlast en personen met verward gedrag

De zorg- en veiligheidspartners streven naar een hanteerbare mate van overlast op straat en in de buurt. Bij escalatie kunnen bestuurlijke instrumenten uitkomst bieden.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

10%
Streefwaarde afname aantal woninginbraken in 2022
10%
Streefwaarde afname aantal meldingen jeugdoverlast in 2022
5%
Streefwaarde afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling in 2022