Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2022-2025

De basis voor het meerjarenperspectief 2022-2025 ligt in de 2e begrotingswijziging 2021 die 14 juli 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Aanvullend is de meicirculaire 2021 verwerkt, waarover de raad al is geïnformeerd met de raadsmemo van 29 juni 2021. Op basis van het bijgestelde meerjarenperspectief zijn vervolgens de financiële effecten van diverse ontwikkelingen en inzichten in 2021 verwerkt, wat resulteert in het geactualiseerde meerjarenperspectief 2022-2025. Zie daartoe de volgende tabel. Deze en volgende tabellen in dit hoofdstuk zijn samengesteld vanuit het perspectief van het begrotingssaldo. Een positief bedrag betekent dan een overschot of voordeel. Bij een negatief bedrag geldt het omgekeerde. De in de tabel geschetste ontwikkelingen worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht.

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Meerjarenperspectief 2022-2025 na 2e begrotingswijziging 2021

-3.308

-504

1.417

2.988

Aanvullend:

Meicirculaire 2021

780

-51

-167

-611

Bijgesteld meerjarenperspectief t.b.v. programmabegroting 2022-2025 (na verwerking meicirculaire)

-2.528

-555

1.250

2.377

2e ijkmoment 2021:

Kadernota 2022-2025

-1.084

-1.068

-1.046

-1.405

College- en raadsbesluiten

-23

-23

0

0

Voortgang 2021

-406

3.329

2.979

3.225

Budgetneutrale wijzigingen

0

0

0

0

sub-totaal

-1.513

2.238

1.934

1.819

Geactualiseerd meerjarenperspectief programmabegroting 2022-2025

-4.041

1.684

3.184

4.196

Sluitende meerjarenraming vanaf jaarschijf 2023

Het perspectief wordt gekenmerkt door een begrotingstekort in 2022 en een sluitende meerjarenraming 2023-2025.