Grondslagen

In dit hoofdstuk staan de financiële uitgangspunten die zijn gebruikt bij de totstandkoming van de ramingen in de financiële begroting.

In de ramingen voor 2022 is rekening gehouden een loonindexatie van 1,2% en een prijsindexatie van 1,4% conform de meicirculaire 2021. Voor de jaren erna is de verwachte loonindex 2,0%, 1,8% en 2,1%. De verwachte prijsindex voor alle jaren vanaf 2023 bedraagt 1,5%.

Voor de berekening van de financieringslasten in 2022 wordt uitgegaan van:

  • de door de budgethouders aangegeven uitputtingsritmes voor kredieten, reserves en voorzieningen;
  • (vastgestelde) grondexploitaties die gefinancierd worden afhankelijk van de mogelijkheid/wenselijkheid tot het fixeren van het renterisico in de respectievelijke projecten en/of afhankelijk van het specifieke cashflowverloop;
  • rekenrente aan te trekken kort geld van 0,00% in 2022 oplopend tot 0,50% in 2025;
  • rekenrente aan te trekken lang geld van 0,80% in 2023 oplopend tot 1,20% in 2025;
  • een omslagrente van 2,25%;
  • rekenrente grondexploitaties 2,40%;
  • het ten laste brengen van de rente 'tijdens de bouw' aan het krediet;
  • concerninvesteringsplan 2022-2025 dat is opgenomen als bijlage bij deze programmabegroting;
  • geraamde dotaties en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen die met deze programmabegroting worden vastgesteld, waarbij het kapitaalbeslag als gevolg van de aanwending van reserves en voorzieningen en investeringen uit het concerninvesteringsplan wordt gefinancierd door middel van langlopende en kortlopende geldleningen.

De ramingen in deze financiële begroting zijn gebaseerd op de bedragen voor 2021 inclusief de 2e begrotingswijziging 2021. Deze bedragen zijn aangevuld met de financiële gevolgen van de ontwikkelingen na het vaststellen van die 2e begrotingswijziging. Zie daarvoor elders in het hoofdstuk Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.