Wonen en leefomgeving

Lasten x € 1.000

44.267

Baten x € 1.000

16.759

Percentage van totale uitgaven

15%

Waar staat het programma voor?

Het bieden van voldoende woningen voor elke doelgroep is een belangrijke doelstelling voor de gemeente Gouda. Daarom is sinds 2018 versnelling van woningbouw op diverse locaties ingezet. Duurzame mobiliteit moet de bereikbaarheid van de stad verbeteren en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Initiatiefnemers weten door duidelijke regelgeving en efficiënte procedures sneller waar ze aan toe zijn. De opgaven en keuzes voor de fysieke leefomgeving worden integraal vastgelegd in het Omgevingsbeleid.

Wat wil Gouda bereiken?

Versneld ontwikkelen woningbouw voor elke doelgroep:

Op diverse plaatsen in de stad worden nieuwe woningen gebouwd. In Westergouwe is fase 2 ( 500 woningen) vrijwel afgerond en is gestart met de uitvoering (bouw) van 900 woningen in fase 3. Ook wordt begonnen met de planvorming voor Westergouwe fase 4 en een nieuwe versie van het Masterplan.

Voor diverse woningbouwlocaties in de stad zijn bestemmingsplannen vastgesteld, worden overeenkomsten gesloten en plannen voorbereid. In overleg met initiatiefnemers en samenwerkende overheden worden mogelijkheden benut om de woningbouw te versnellen. Met woningcorporaties en marktpartijen wil de gemeente Gouda zorgdragen voor een breed woningaanbod voor alle doelgroepen. Daaronder wordt ook het huisvesten van kwetsbare doelgroepen in bijzondere woonvormen verstaan.

Implementatie Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet is gericht op het beter begeleiden van initiatieven, onder meer door integrale besluitvorming en inzichtelijk omgevingsbeleid. Strategische opgaven en keuzes voor de stad worden opgenomen in de Omgevingsvisie, zoals de woningbouwopgave. De eerste stappen worden gezet naar overzichtelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving; het Omgevingsplan.

Stimuleren duurzame mobiliteit:

Het verkeerscirculatieplan streeft naar het verbeteren van leefbaarheid en gezondheid van mensen, een aantrekkelijke (binnen)stad, het stimuleren van duurzame mobiliteit en het verbeteren van de economische bereikbaarheid. De maatregelen in het verkeerscirculatieplan moeten toekomstbestendig en haalbaar zijn en als een sleutel passen op de hogere doelen en hieraan bijdragen. In 2022 wordt begonnen met uitvoering van de eerste tranche aan maatregelen.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2022 worden 50 extra sociale en 50 extra middeldure huurwoningen toegevoegd
5
In 2022 worden 5 knelpunten aangepakt voor een betere bereikbaarheid
=B
De gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte blijft minimaal op het niveau B(CROW)