Welkom

Wat wil het college van Gouda de komende jaren bereiken voor de stad? En hoeveel gaat dat kosten? Dat leest u in de programmabegroting 2022-2025. 

We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de stad en de samenleving en kiezen ervoor om ook in 2022 te blijven investeren in een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. De ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ en de Toekomstvisie Gouda 2030 zijn hierbij het uitgangspunt. 

De komende jaren zetten we onder andere in op:

  • Beschikbare- en betaalbare (jeugd)zorg, leefbare buurten, veilige wijken, armoedebestrijding, hulp bij schulden en het versterken van de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad.
  • Het verder brengen van de energietransitie en meer groen en water in de stad.
  • Toekomstbestendige en duurzame scholen door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan.
  • Groei en innovatie in de regio door het verder versterken van de verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente.
  • Het verder versnellen van woningbouw en het realiseren van honderden extra woningen voor starters en doorstromers van alle leeftijden en voor iedere portemonnee.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan om Gouda ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.
  • Het uitvoeren van onderhoud aan sportvelden en –accommodaties.

Voldoende reserves

Voor 2022 verwachten we nog een tekort in de begroting. Dit betekent dat de inkomsten lager zijn dan de gemaakte kosten. In 2023, 2024 en 2025 is de begroting weer sluitend. De inkomsten zijn dan even hoog als de gemaakte kosten. Het weerstandvermogen van de gemeente is gezond en dat houdt in dat Gouda voldoende reserves heeft om risico’s op te vangen.

Sterk uit de coronacrisis

De coronapandemie is nog niet voorbij en de gevolgen van corona zullen ook de komende jaren nog voelbaar blijven. Corona heeft grote impact op het leven van veel Gouwenaars. Als gemeente kunnen we dankzij de gezonde financiële positie ook de na-effecten, zoals de uitgestelde zorgvraag en mogelijke extra bijstandsuitkeringen, het hoofd bieden en een impuls geven aan de economische samenwerking in de binnenstad. Zo kunnen we de stad sterk uit de crisis laten komen.

Op diverse manieren kunt u de begroting lezen. Dit kan per programma, daarvan kent Gouda er zeven. Dit kan ook door de publieksversie te lezen, die een snel overzicht geeft. Alle opties staan hiernaast als bijlagen. We hopen dat dit uw vragen over de gemeentefinanciën beantwoordt. Heeft u toch nog vragen, dan hoor ik die graag. U kunt deze mailen naar communicatie@gouda.nl

Michiel Bunnik

Wethouder Financiën