Economie, werk en onderwijs

Lasten x € 1.000

22.870

Baten x € 1.000

9.414

Percentage van totale uitgaven

8%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie, waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat wil Gouda bereiken?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie

Gouda wil dat het aanbod van opleidingen in Midden-Holland aansluit op de vraag van het bedrijfsleven en wil daarnaast de innovatie in Triple Helix-verband versterken. Gouda stimuleert, onder andere vanuit Campus Gouda, dat jongeren opleidingen kiezen met een beroepsperspectief en de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en aan het werk te gaan. Met bedrijven en studenten wordt, via een regionale projectenagenda, gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Via Campus Gouda halen we extra hbo-aanbod naar onze stad en regio.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Gouda wil jeugdwerkloosheid voorkomen. Gouda zet daarom in op preventie en een effectieve aanpak, opdat de jeugdwerkloosheid in de periode '19-'22 met 100 jongeren structureel daalt.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad zijn voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers. Om te onderzoeken op welke manier het bestaande areaal bedrijventerreinen beter benut kan worden, gaat een projectleider aan de slag met de schuifpuzzel Kromme Gouwe – Goudse Poort. Ook gaat Gouda aan de slag met de uitvoering van de prioriteiten uit de Economische Agenda 2021-2024. Hierbij zoekt de gemeente aansluiting bij de uitvoering van de regionale Triple Helix innovatieve projectenagenda (MKB-deal met provincie Zuid-Holland).

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

Gouda wil dat jongeren zich tijdens hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Tijdens corona is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald, maar dit kan in 2022 veranderen. Voorkomen dat jongeren hun opleiding stoppen om te gaan werken is een speerpunt in 2022.Via de Goudse Onderwijsagenda versterken we het Goudse onderwijs. Gouda legt daarbij verbinding met het Nationaal Programma Onderwijs.

Aanpak laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, ook in Gouda. De uitvoering van het Gouds Taalakkoord en het Regioplan Laaggeletterdheid zijn belangrijke prioriteiten voor 2022. De gemeente speelt hierin een voorbeeldrol, door 'direct duidelijk' te communiceren en mensen te verwijzen vanuit haar baliefuncties.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

100
Streefwaarde 2022: afname aantal voortijdige schoolverlaters tot 1,75% (= 100 jongeren)
100
Streefwaarde periode 2019-2022: afname jeugdwerkloosheid met 100 jongeren structureel
T10
Streefwaarde 2022: leegstand kantoren : Dalende trend