Financieel beleid en indicatoren

De uitgangspunten voor het financieel kader zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022.

De sturing van de financiële positie van de gemeente Gouda wordt langs drie invalshoeken vormgegeven:

  1. een sluitende meerjarenbegroting (exploitatie);
  2. een adequate reservepositie (weerstandsvermogen) en
  3. een solide schuldpositie (leningen).

Ten aanzien van de programmabegroting 2022-2025 geldt het volgende:

  • In 2022 is sprake van een begrotingstekort. Voor de jaren 2023-2025 is er een sluitende meerjarenraming.
  • De weerstandsratio ligt met uitzondering van 2023 (ruim) boven 2,0 en valt daardoor in de klasse 'uitstekend'.
  • De leningenportefeuille (kortlopende en langlopende aangetrokken geldleningen) bedraagt eind 2022 naar verwachting € 266 miljoen. Dat is € 29 miljoen onder het kaderstellend schuldenplafond van € 295 miljoen.