Incidentele baten en lasten

Artikel 189 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daartoe is in de begroting een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen en zijn deze per programma inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vermeld, zowel incidenteel als structureel.

Het overzicht van baten en lasten dient niet alleen voor het horizontale toezicht door de raad, maar is voor de financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, een belangrijk overzicht bij de bepaling of de gemeente in aanmerking komt voor het gewenste repressieve toezicht.

In de onderstaande tabel is aangegeven wat het saldo van het totaal van de incidentele baten en de incidentele lasten is in het meerjarenperspectief.

Incidentele lasten

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Programma 1

Campus Gouda

200

Incidenteel budget voor de realisatie van Campus Gouda.

Stimuleren ondernemersnetwerken

50

50

Incidenteel, harde, onvoorwaardelijke einddatum

Campus Gouda

90

Campus Gouda zit vanaf april 2021 in de vervolgfase van de realisatie, die in 2022 zal resulteren in de uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten met hogescholen.

Gouda750

400

Eenmalige inzet van extra middelen t.b.v. feestjaar Gouda750 in 2022

Onderhoud school Burg Martenssingel

116

Betreft uitgesteld onderhoud uit 2021

Gouda750

100

Niet bestede middelen uit 2021 beschikbaar voor feestjaar in 2022.

Nationaal programma onderwijs

1.083

500

Voor de jaren 2021-2023 ontvangt Gouda een specifieke uitkering voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van in totaal € 2.083.000. Uitbetaling gebeurt in maandelijkse termijnen, te beginnen in december 2021.

Programma 2

Dagelijks onderhoud bruin

111

14

In het GRP 2019-2023 is het toerekenen van straatreiniging met een aflopend karakter opgenomen en op basis hiervan in de meerjarenbegroting opgenomen. De gedachte hierachter is verminderde belasting van het rioolnetwerk door straatreiniging en daarmee een preventief onderhoud ervan.

Baggeren - niet nautisch

288

144

In het GRP 2019-2023 is het toerekenen van baggerwerkzaamheden met een aflopend karakter opgenomen en op basis hiervan in de meerjarenbegroting opgenomen. De gedachte hierachter is verminderde belasting van het rioolnetwerk door baggerwerkzaamheden en daarmee een preventief onderhoud ervan.

Energie en klimaat

225

Onvoorwaardelijke einddatum en daarmee incidenteel

Transitiewarmte

100

Incidenteel, 2022 is eindjaar met onvoorwaardelijke einddatum.

Programma 3

Verduurzamen gemeentelijke objecten

170

Niet-bestede middelen uit 2020 worden in 2022 benut.

Transformatie Goudse Poort

50

Project transformatie en ontwikkeling Goudse Poort is incidenteel van aard.

Programma 4

Regionaal programma Sturen op kosten

500

Dit betreft incidenteel budget voor de jaren 2021+2022 voor de uitvoering van het regionale programma Sturen op Kosten, met als doel het realiseren van extra bezuinigingen.

Gezondheidsbeleid

27

Dit betreft incidenteel budget voor de jaren 2020-2022 uit de Kadernota 2020.

Inclusie, diversiteit en burgerschap

41

Dit betreft incidenteel budget voor de jaren 2020-2022 uit de Kadernota 2020.

Intensivering schuldaanpak

82

Intensivering schuldaanpak en systeem inrichten voor vroegsignalering heeft incidenteel karakter.

Gouds programma Sturen op kosten

100

Dit betreft incidenteel budget voor de jaren 2021+2022 voor de uitvoering van het lokale programma Sturen op Kosten, met als doel het realiseren van extra bezuinigingen.

Middelen dak- thuislozen

1.179

550

Voor de jaren 2021-2022 heeft Gouda € 2.090.000 aan middelen ontvangen voor het actieplan Dakloosheid. € 1.178.860 hiervan is bestemd voor 2022 en € 550.000 voor 2023.

Perspectief op werk

500

Inzet van eerder uit gemeentefonds ontvangen incidentele middelen.

Versterken arbeidsmarktregio's

148

Inzet van eerder uit gemeentefonds ontvangen incidentele middelen.

Subsidie ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

23

22

24

In de jaren 2022-2024 wordt er een extra subsidie van plm. € 23.000 p.j. verstrekt voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Programma 5

Convenant binnenstad, centrummanager etc.

100

100

100

Projectmatige aanpak vergroting aantrekkingskracht en ontwikkeling binnenstad.

MJOP Zwembad

500

500

Groot onderhoud van het zwembad.

Spuk sport

600

Betreft een nieuwe regeling voor stimulering van bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Programma 6

1FTE voor mensenhandel en seksuele uitbuiting

80

Incidenteel, 2022 is onvoorwaardelijk eindjaar

Ondermijning en drugs

200

200

Incidenteel, eindjaar is 2024.

Totaal incidentele exploitatielasten (A)

6.563

2.080

624

0

Totaal toevoegingen aan reserves:

4.690

2.314

2.027

1.978

Subtotaal structurele toevoegingen aan reserves

2.201

1.757

1.471

1.220

Toevoegingen aan reserve Goudse Poort, reserve parkeren en reserve AVOR

Subtotaal incidentele toevoegingen aan reserves (B)

2.489

557

556

758

Totaal mutatie reserves min structureel deel

Totaal incidentele lasten (A+B)

9.052

2.637

1.180

758

Incidentele baten

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Programma 5

Spuk sport

600

Betreft een nieuwe regeling voor stimulering van bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Totaal incidentele exploitatiebaten (A)

600

0

0

0

Totaal onttrekkingen aan reserves:

-2.620

-1.488

-752

Subtotaal structurele onttrekkingen aan reserves

90

89

88

87

Ontrekkingen reserve Goudse Poort, reserve parkeren en reserve AVOR

Subtotaal incidentele onttrekkingen aan reserves (B)

-90

-2.709

-1.576

-839

Totaal mutatie reserves min structureel deel

Totaal incidentele baten

510

-2.709

-1.576

-839

Structureel saldo

(bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo begroting en jaarstukken

Totaal baten

-285.112

-282.002

-283.949

-279.932

Totaal lasten

290.389

280.623

280.227

274.511

Saldo (let op: + = nadelig / - = batig)

5.277

-1.378

-3.722

-5.421

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.235

-305

538

1.225

Resultaat begroting (A) (let op: + = nadelig / - = batig)

-4.041

1.684

3.184

4.196

Incidenteel saldo begroting en jaarstukken (bedragen * € 1.000)

Totaal incidentele baten

-600

0

0

0

Totaal incidentele lasten

6.563

2.080

624

0

Saldo (let op: + = nadelig / - = batig)

5.963

2.080

624

0

Saldo van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-3.346

-1.973

-845

92

Incidenteel saldo (B) (let op: + = nadelig / - = batig)

2.617

107

-221

92

Structureel saldo begroting en jaarstukken (bedragen * € 1.000)

Totaal structurele baten

-284.512

-282.002

-283.949

-279.932

Totaal structurele lasten

283.826

278.543

279.603

274.511

Saldo (let op: + = nadelig / - = batig)

-686

-3.458

-4.346

-5.421

Saldo van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.111

1.668

1.383

1.133

Structureel saldo (A+B) (let op: + = nadelig / - = batig)

1.425

-1.790

-2.963

-4.288

Geconcludeerd kan worden dat in 2022 de structurele lasten niet volledig worden gedekt door de structurele baten en dat in de periode 2023-2025 wel sprake is van structureel evenwicht.