Kostenonderbouwing tarieven

De gemeente Gouda hanteert bij de vaststelling van de tarieven voor 2022 een kostendekkende tarifering als uitgangspunt.

Onderstaand zijn de kostprijsonderbouwingen van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2022 weergegeven.

Kostenonderbouwing legestarieven uit legesverordening

De kostendekkendheid van de leges is in 2021 nader onderzocht en geheel geactualiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van kostendekkendheid.nl. Een webapplicatie die door een groot aantal gemeenten (80) wordt gebruikt. In samenwerking met kostendekkendheid.nl en de diverse deelnemende gemeenten wordt de komende jaren meer onderzoek verricht naar de kostendekkendheid van de leges. Het doel is een hogere kwaliteit van de legesproducten (snellere dienstverlening), meer transparantie en tegen lagere kosten.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Legesverordening
(bedragen x € 1.000)

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

1.1 Burgerlijke stand

150

12

162

110

68,09%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

487

18

506

465

91,96%

1.3 Rijbewijzen

243

13

257

228

88,83%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

45

2

47

33

70,05%

1.5 Overige Publiekszaken

21

1

22

17

78,76%

1.7 Gemeentearchief

0

0

0

0

0,00%

1.9 Geluidshinder

0

0

0

0

0,00%

1.11 Huisvestingswet

16

0

16

0

0,00%

1.13 Verkeer en Vervoer

33

34

67

39

57,32%

1.14 Leegstandswet

0

0

0

0

55,35%

1.16 Kansspelen

0

0

0

0

77,40%

1.17 Telecommunicatie

18

14

32

37

116,36%

1.18 Diversen

6

1

6

3

50,97%

Totaal titel 1

1.020

96

1.116

933

83,64%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Legesverordening
(bedragen x € 1.000)

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

2.1 Begripsomschrijving

0

0

0

0

0,00%

2.2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

0

0

0

0

0,00%

2.3 Omgevingsvergunning

2.335

147

2.482

2.335

94,09%

2.4 Vermindering

0

0

0

-3

0,00%

2.5 Teruggaaf

0

0

0

0

0,00%

2.6 Intrekking Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0,00%

2.7 Wijziging omgverg agv wijz project

0

0

0

0

0,00%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0

0

0,00%

2.9 -

-

2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

0

0

0,00%

Totaal titel 2

2.335

147

2.482

2.332

93,97%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Legesverordening
(bedragen x € 1.000)

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

3.1 Horeca

28

3

31

30

98,47%

3.2 Organiseren evenementen of markten

73

7

80

27

33,71%

3.3 Prostitutiebedrijven

1

0

1

1

74,11%

3.4 Winkeltijdenwet

0

0

0

0

0,00%

3.5 vergunning ter bescherming van het ondernemersklimaat

0

0

0

0

0,00%

3.6. in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0,00%

Totaal titel 3

102

10

112

58

51,73%

Recapitulatie

Titel
(bedragen x € 1.000)

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

Titel 1

1.020

96

1.116

933

83,64%

Titel 2

2.335

147

2.482

2.332

93,97%

Titel 3

102

10

112

58

51,73%

Totale tarieventabel

3.457

253

3.709

3.323

89,59%

Voor de berekening van de kostendekkendheid is gebruik gemaakt van de 'Handreiking kostentoerekening leges en tarieven' (opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken) en van het kostenmodel van de VNG. Alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan worden betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

De indirecte overheadlasten worden buiten de begroting om toegerekend op basis van de omvang van de taakvelden. De systematiek van toerekenen aan de hand van de omvang van het taakveld verdeelt de overhead over alle kosten. Het voordeel van deze systematiek is de eenvoud.

Aan de batenkant worden de geraamde inkomsten in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% betekent dat de geraamde lasten hoger zijn dan de geraamde baten.

In de tabel is per heffing de mate van kostendekkendheid voor het begrotingsjaar aangegeven. Het is van belang dat de totale legesverordening de 100% kostendekkingsnorm niet overschrijdt. Kruissubsidiëring binnen titels van de legesverordening is dus mogelijk Uit de tabel blijkt dat de geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale geraamde lasten van de verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken. Titel 3 is voor slechts 51% kostendekkend. Het betreft echter een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijk betekenis ervan is dit bij veel gemeenten niet kostendekkend.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2022

Afval op basis begroot 2022

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2022

Kosten taakveld afval

9.566

Inkomsten excl. heffingen

1.214

Netto kosten

8.352

Toe te rekenen kosten:

Overhead

291

Kwijtschelding

976

Compensabele BTW

1.979

Totaal kosten

11.598

Opbrengst afvalstoffenheffing

11.598

Dekking

100,0%

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2022 is 100% kostendekking. Alle kosten die op het taakveld Afval staan, worden betrokken bij de berekening van de heffing. Het betreft hier zowel de kosten van afvalinzameling als van afvalverwerking. Daarnaast worden de kapitaallasten van reeds uitgevoerde investeringen (bijvoorbeeld ondergrondse containers) en de kosten van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing meegenomen.

Ook kosten vanuit andere taakvelden die aan de afvalstoffenheffing dienen te worden toegerekend, tellen mee. Aan de hand van de capaciteitsraming worden kosten Handhaving (in dit geval reinigingsinspectie) toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels afvalstoffenheffing vindt de toerekening aan Afval plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en wegen wordt een deel van de kosten voor straatreiniging aan Afval toegerekend. Ook de kwijtscheldingen worden in de kostenonderbouwing meegenomen.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. In de uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing wordt (buiten de begroting om) een deel van de btw op afval-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds (per 1 januari 2003) hanteren gemeenten deze werkwijze. Schommelingen in kosten worden zoveel mogelijk in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing opgevangen. Dit voorkomt dat de afvalstoffenheffing voor de burger sterk fluctueert.

Kostenonderbouwing rioolheffing 2022

Riool op basis begroot 2022

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2022

Kosten taakveld riolering

14.651

Inkomsten excl. heffingen

9

Netto kosten

14.642

Toe te rekenen kosten:

Overhead

204

Kwijtschelding

719

Compensabele BTW

3.355

Totaal kosten

18.920

Opbrengst rioolheffing

18.920

Dekking

100,0%

Voor de berekening van de hoogte van de rioolheffing worden alle lasten verzameld die op het taakveld Riolering staan. Bij Riolering realiseert de gemeente 100% kostendekking. Grote kostencomponent binnen Riolering zijn de kapitaallasten van de historische investeringen (rioolvervanging). Daarnaast vormen de kosten van dagelijks- en groot onderhoud ook een belangrijke kostencomponent. Kwijtscheldingen van het opgelegde gebruikersdeel van de rioolheffing worden betrokken in de kosten van Riool.

Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels rioolheffing vindt de toerekening aan Riool plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en vervoer wordt een deel van de kosten straatreiniging aan Riool toegerekend. Het betreft het deel dat betrekking heeft op het voorkomen van de vervuiling van het riool en de rioolkolken. Het deel van de kosten baggeren sloten en watergangen dat betrekking heeft op de verbetering van de waterkwaliteit, wordt toegerekend aan Riool.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. In de uiteindelijke hoogte van de rioolheffing wordt, buiten de begroting om, een deel van de btw op riool-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds hanteren gemeenten deze werkwijze. Met ingang van het jaar 2020 is de spaarvoorziening vervangingsinvesteringen riolering van voldoende omvang om vanuit deze voorziening de vervangingsinvesteringen riolering te bekostigen. Investeringsbudgetten die we over 40 jaar afschrijven zijn niet meer nodig.