Energie en klimaat

Lasten x € 1.000

29.804

Baten x € 1.000

32.015

Percentage van totale uitgaven

10%

Waar staat het programma voor?

Het klimaat verandert. Er is steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden die droogte, hitte en wateroverlast veroorzaken. Dit heeft gevolgen voor de woon- en leefomgeving. Dit programma beschrijft de inzet van de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie, groen en water, bodemdaling en energietransitie. De ambitie is om in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Zo werkt de gemeente aan de toekomstbestendige stad voor de volgende generaties.

Wat wil Gouda bereiken?

Klimaatadaptatie: water en groen

De gemeente wil de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen en de stad leefbaar en aantrekkelijk houden voor mens en dier. Samen met inwoners zorgt de gemeente voor het behouden en uitbreiden van het groen in de stad. De inzet op meer en kwalitatief beter groen draagt bij aan het tegengaan van overlast van water, hitte en droogte. Zo bereidt Gouda zich beter voor op de verandering van het klimaat.

Bodemdaling

Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. Dit heeft impact voor overheden, maar ook voor bewoners en ondernemers. De gemeente werkt samen met partners aan innovatieve maatregelen De kennis, oplossingsrichtingen en instrumenten voor al deze partijen dragen bij aan een toekomstbestendige stad en regio. Het is daarom van belang dat deze kennis voor iedereen toegankelijk is.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

De gemeente wil de stad voorbereiden op de energietransitie. De energietransitie vraagt aanpassingen aan elke woning en elk pand in Gouda. Keuzes kunnen daarom alleen met inwoners worden gemaakt. In een uitgebreid participatieproces kunnen inwoners meedenken over de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte, plus de uitvoering daarvan.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

30kg
Afname huishoudelijk restafval per inwoner per jaar; streefwaarde is 30 kg per inwoner in 2025
5000
Toename van aantal m2 openbaar groen in de bestaande stad
49%
uitstoot CO2 omlaag