Sociaal domein

Lasten x € 1.000

132.075

Baten x € 1.000

27.320

Percentage van totale uitgaven

45%

Waar staat het programma voor?

De grote verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen kracht; welke kwaliteit van zorg en ondersteuning; hoe kan de dienstverlening ingericht worden naar de taken en opgaven in het sociaal domein; hoe kan gezorgd worden voor normalisatie en demedicalisering; hoe kan ervoor gezorgd worden dat kinderen veilig opgroeien en de cirkel van opgroeien in armoede doorbroken worden. Dit is een greep uit de vraagstukken die in dit programma aan bod komen.

Wat wil Gouda bereiken?

Sturing op kosten jeugdhulp

Het beschikbaar blijven van goede zorg en ondersteuning voor hen die het nodig hebben, én zorgen dat het geheel betaalbaar blijft. Daarvoor is een lange termijn inspanning nodig, gericht op het realiseren van de doelstelling in 2024: "Het verlagen van het relatieve aantal inwoners onder de 18 jaar dat een maatwerkvoorziening ontvangt van 1 op de 7 naar 1 op de 8. En het stabiliseren van de gemiddelde uitgaven per cliënt. Deze doelstellingen zullen stapsgewijs worden gerealiseerd."

Innovatie in de opvang

De corona- pandemie heeft grote impact op onze samenleving. In 2022 wordt verder gewerkt aan vermindering van het aantal dakloze- en thuisloze mensen en verbetering van voorzieningen voor deze doelgroep. De projecten in het Actieplan dakloosheid zijn onderverdeel in 3 thema’s: Preventie, Vernieuwing van de opvang en Wonen met begeleiding. De 4 initiatieven voor 2022: Gouwe Huse, Wonen Eerst, Waakvlam en Saneringskrediet voor Jongeren.

Aan het werk en meedoen

Meer inwoners participeren in de samenleving, bij voorkeur door te werken; Een structurele afname van minimaal 200 inwoners die langdurig (2 jaar of langer) afhankelijk waren van een bijstandsuitkering per medio 2022; Een duurzaam verbeterde dienstverlening op het gebied van werk en inkomen; Een betere dienstverlening aan werkgevers; Continuering van de experimenten met ondernemen met bijstand; Voortzetten huidig beleid tegenprestatie en vrijwilligerswerk.

Integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein vanaf 1 januari 2021 van start

Vanaf 1 januari 2021 is er voor inwoners één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning o.b.v. de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De ondersteuningsvraag van inwoners staat centraal; eerst kijken wat nodig is en pas daarna hoe dit te realiseren onder welke wet. Rechtvaardig, creatief en met een positieve bejegening. De integrale benadering is hierbij de basis. Waar nodig pakt de gemeente de regie om in afstemming met andere organisaties tot de beste oplossing te komen. De thema’s: Een inclusieve en tolerante stad; Preventie (inclusief aanpak armoede); (Thuis) wonen in de wijk; Kwaliteit van zorg en ondersteuning & samenwerking in de keten; Programma 'integrale uitvoeringsorganisatie'; Aan het werk en meedoen.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

gelijk
Beheersen kosten jeugdzorg en Wmo
wooneenheden voor bijzondere doelgroepen
200
Structurele afname aantal langdurig bijstandsgerechtigden vanaf medio 2018