Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten x € 1.000

5.126

Baten x € 1.000

200.759

Percentage van totale uitgaven

2%

Waar staat het programma voor?

In de zeven programma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, onvoorziene uitgaven en stelposten en ook de vennootschapsbelasting. Deze komen aan bod in dit onderdeel Financiering en algemene dekkingsmiddelen.