Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2020 tot en met 2023. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000

ultimo 2022

ultimo 2023

ultimo 2024

ultimo 2025

INVESTERINGEN

(Im) materiele vaste activa

368.153

372.095

3.373.102

377.380

Financiele vaste activa

2.953

2.953

2.053

2.953

Totaal vaste activa

371.106

375.048

376.055

380.332

Onderhanden werk (grexen)

11.933

7.798

2.717

1.567

Totaal vaste activa en OHW

383.039

382.846

378.772

381.899

FINANCIERING

Eigen vermogen:

- algemene reserve (*)

30.605

32.288

35.472

39.868

- bestemmingsreserves

37.265

36.960

37.498

38.524

Vreemd vermogen:

- voorzieningen

32.657

25.110

19.534

16.850

- opgenomen langlopende geldleningen

234.588

240.123

233.054

235.680

- waarborgsommen

162

162

162

162

Totaal financieringsmiddelen

335.277

334.643

325.720

331.084

Financieringstekort (+) of overschot (-)

47.762

48.203

53.052

50.815