Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

18.726

18.599

18.522

18.091

Baten

-3.314

-2.674

-2.674

-2.674

Saldo van lasten en baten

15.412

15.925

15.848

15.417

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-8

0

0

0

Saldo mutaties reserves

-8

0

0

0

Resultaat

15.404

15.925

15.848

15.417

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

-340

-160

-159

-159

2.3 Recreatieve havens

-2

-2

-2

-2

5.1 Sportbeleid en activering

-73

-83

-83

-83

5.2 Sportaccommodaties

30

30

30

30

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

-41

-41

-41

-41

5.4 Musea

-31

-31

-30

-30

5.5 Cultureel erfgoed

-195

-5

-5

-5

5.6 Media

-28

-28

-28

-28

Kadernota 2022

0

-200

-200

0

5.1 Sportbeleid en activering

0

-200

-200

0

College- en raadsbesluiten

-23

-23

0

0

5.1 Sportbeleid en activering

-23

-23

0

0

Totaal

-363

-383

-359

-159

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2.3 Recreatieve havens

162

166

166

165

5.1 Sportbeleid en activering

6.144

7.066

7.043

6.843

5.2 Sportaccommodaties

248

269

270

49

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

3.812

3.559

3.547

3.538

5.4 Musea

2.287

2.295

2.275

2.275

5.5 Cultureel erfgoed

607

417

399

399

5.6 Media

2.062

2.062

2.056

2.056

Totaal

15.322

15.834

15.756

15.325

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Renovatie veld 4 sportpark Oosterwei (2022)

458

0

0

0

Sanitair Waterrecr. Regentessepltsn.

180

0

0

0

Sportvelden (2022)

0

0

0

0

Sportvelden (2023)

0

305

0

0

Sportvelden (2024)

0

0

305

0

Sportvelden (2025)

0

0

0

305

Totaal

638

305

305

305