Doelen en prestaties

Cultuur

Het jaar 2022 zal een jaar van culturele hoogtepunten zijn in Gouda. Voor de viering van Gouda750 hebben culturele organisaties de afgelopen jaren gewerkt aan het vormgeven van een bijzonder programma. De C4 is verantwoordelijk voor enkele mijlpalen uit het programma. De C4 zijn grote cultuurorganisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur; Museum Gouda, de Goudse Schouwburg, Bibliotheek Gouda en Cultuurhuis Garenspinnerij. De projecten die zijn opgetuigd, geven ook verdere uitvoering aan de uitgangspunten en ambitie uit de Cultuurnota “Het culturele vermogen van Gouda”. Maar niet alleen de C4 zal in 2022 uitblinken, ook de vele verenigingen en culturele organisaties werken aan een prachtig programma waaruit zal blijken hoe veelzijdig en verrassend cultureel Gouda is.

Daarnaast blijft de gemeente ook in de reguliere activiteiten samen met al de culturele partners werken aan een verbreding van cultuurparticipatie en –educatie voor alle inwoners in de stad. Onder andere via de urban curator en de nieuwe amateurkunstmakelaar. Dit draagt bij aan een gezonde, toekomstbestendige culturele infrastructuur. Om de infrastructuur verder te verstevigen, zijn grote culturele organisaties continu in ontwikkeling om alle doelgroepen te blijven aanspreken en prikkelen. Verder zet Gouda zich in op kennismaking met cultuur in het onderwijs door middel van het vernieuwde programma “Cultuureducatie met Kwaliteit”. De relatie met het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld om deze specifieke doelgroepen te bereiken en hen te helpen met bijvoorbeeld het bouwen en houden van een sociaal netwerk en zelfexpressie.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Opstellen Cultuurnota 2023 t/m 2026

De Cultuurnota “Het culturele vermogen van Gouda” is in 2017 vastgesteld voor de periode 2018-2022. Om ook na 2022 een stevige basis te hebben voor cultuurbeleid, is in 2021 het proces gestart om de huidige Cultuurnota te evalueren en de uitgangspunten te bepalen voor de vorming van de nieuwe nota. Met deze eerste stappen, maakt Gouda een solide start voor een nieuwe cultuurbeleidsperiode. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de corona-effecten. In 2022 wordt de nieuwe nota voorgelegd aan de gemeenteraad.

Herstelmaatregelen Cultuur na corona

Gouda is trots op haar culturele voorzieningen, groot en klein. Zij maken de stad levendig, bruisend en aantrekkelijk. Met de Rijkscompensatiemiddelen zijn culturele organisaties en verenigingen ondersteund zodat het culturele landschap behouden is. Toch zal corona zijn sporen nalaten in de toekomst. Organisaties hebben flink moeten interen op de reserves en personeel en bij meerdere organisaties ontbreekt het aan middelen om nieuwe activiteiten op te zetten en promotie te voeren. Dit vraagstuk wordt betrokken in de nieuwe Cultuurnota.

Indien er vanuit het Rijk nog compensatiemiddelen voor cultuur worden uitgekeerd via het Gemeentefonds, is het streven deze volledig in te zetten ten behoeve van de cultuursector.

Gebouwtechnische maatregelen ten behoeve van cultuur

In 2022 is de oplevering van de verbouwing en verduurzaming van de Chocoladefabriek voorzien en zullen Libertum, Mirakel en de Techniekwerkplaats hun intrek nemen.

Museum Gouda is gehuisvest in een monumentaal pand dat eigendom is van de gemeente. Het pand kent een aantal knelpunten die belemmerend (kunnen) werken voor de uitvoering van de museale taken volgens landelijke richtlijnen. Denk hierbij aan de klimaatbeheersing in de zalen voor de museumstukken en de toegankelijkheid. In 2022 wordt een concreet beeld opgesteld van welke acties noodzakelijk en rendabel zijn om de komende jaren uit te voeren.

Businesscase Goudse Schouwburg

In verband met corona is in 2020 de uitwerking van de businesscase van de Goudse Schouwburg op pauze gezet, deze was op dat moment bijna gereed. De vraagstukken waarop de businesscase een antwoord moest bieden zijn nog steeds grotendeels actueel. In 2022 zal gestart worden met de actualisering van de businesscase en een afrondend advies aan de Gemeenteraad.

Project zuidelijk Stationsgebied

In samenwerking met de kunstcommissie en inwoners uit de stad is in 2021 een keuze gemaakt voor een kunstwerk dat als een iconisch herkenningspunt in het vernieuwde Zuidelijk Stationsgebied een plek gaat krijgen. Het ontwerp van Atelier ARI wordt uitgewerkt en in het voorjaar 2022 geplaatst.

Amateurkunstmakelaar

Al lange tijd heeft Gouda een amateurkunstmakelaar. Dit is een persoon die als verbindingsofficier tussen culturele verenigingen opereert, bijdraagt aan de promotie van amateurkunst met de website en vraagbaak is voor verenigingen. Een waardevolle functie voor de gemeente. In de nieuwe Cultuurnota zal aandacht besteed worden aan deze functie en onderzocht worden of er verbetermogelijkheden zijn in de uitvoering.

Onderhoud kunst openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte wordt periodiek onderhouden door Kunstwacht. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen tijdig en kwalitatief goed onderhoud en beheersbaarheid van de kosten. In sommige gevallen kan het zijn kunstwerken dusdanig beschadigd dat de kosten voor reparatie of restauratie hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Wanneer dat aan de orde zal overleg gevoerd worden hoe ermee wordt omgegaan en zal het college een keuze worden voorgelegd.

Urban curator

Doel van de inzet van deze functie is het organiseren van kunst- en cultuurprojecten die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad; participatieve cross-overprojecten voor álle Gouwenaars. In 2020-2021 heeft er een pilot plaatsgevonden. Er zijn met succes meerdere projecten opgezet met een multidisciplinair karakter, in samenwerking met organisaties uit onder andere het sociale domein. Het accent van de projecten ligt in de wijken en/of buiten de muren van de cultuurinstellingen zelf. Daarmee is de meerwaarde van de functie voor Gouda aangetoond en zal dit in 2022 worden voortgezet

Sport

Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de bevordering van maatschappelijke participatie en betrokkenheid, en aan een actieve en gezonde levensstijl. Sport vormt bovendien voor een heel groot aantal inwoners een belangrijke daginvulling: als actief sporter, vrijwilliger, supporter of toeschouwer. Om zoveel mogelijk inwoners voldoende te laten bewegen en te kunnen laten sporten, zijn het Sportakkoord ” en de sportaccommodatienota “Ruimte voor sport in Gouda: een goede match!” belangrijke inspiratiebronnen. Samen met uitvoeringspartner SPORT●GOUDA werken we aan een toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen, vitale sportverenigingen, het stimuleren van sport in de buitenruimte en de inzet van sport en bewegen voor het sociaal domein en kwetsbare doelgroepen.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Opstellen nieuwe sportnota

De in 2017 vastgestelde sportnota loopt tot en met het jaar 2022. De evaluatie en actualisatie van de nota vindt in 2022 plaats. De bestaande nota, het Sportakkoord en de in 2021 vastgestelde Sportaccommodatienota vormen de basis voor nieuwe kaders in het sportbeleid. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de effecten van corona.

Sport en bewegen in Westergouwe

Bij de inrichting van Westergouwe zijn ook een sportzaal en een multifunctioneel sportveld voorzien. In 2022 wordt duidelijk hoe die voorzieningen er concreet uit gaan komen te zien. Uitgangspunt is dat het innovatieve en uitdagende sportaccommodaties worden die een echte eyecatcher voor de wijk gaan worden. Ook in de rest van de wijk wordt gewerkt aan een beweegvriendelijke inrichting. Dat gebeurt in een goede samenwerking met het Projectbureau Westergouwe, SPORT●GOUDA en vertegenwoordigers van bewoners.

Meerjarenstrategie en -onderhoud SPORT●GOUDA

Met uitvoeringsorganisatie SPORT●GOUDA stemt de gemeente continu haar werkwijze af en houdt de vinger aan de pols als het gaat om het langetermijnonderhoud van de sportvoorzieningen. De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) met SPORT●GOUDA eindigt einde 2022. Nieuwe afspraken voor de periode daarna worden in 2022 vastgelegd in een geactualiseerde DVO.

Uitvoering Gouds Sportakkoord

Ook in 2022 is er weer budget beschikbaar voor lokale initiatieven die passen binnen het Sportakkoord. Deze Sportakkoord’pot’ is bedoeld voor concrete activiteiten, projecten en sportvoorzieningen die goed zichtbaar zijn voor de inwoners van Gouda. Met gerichte campagnes en publiciteit worden inwoners en organisaties ook in 2022 opgeroepen om aanvragen in te dienen. In de jaren 2020 en 2021 is al een aantal mooie projecten opgestart en tot uitvoering gebracht. Het Sportakkoord is daarmee inmiddels een begrip geworden, en veel organisaties proberen er met hun activiteiten aansluiting bij te vinden. In 2022 komt ook het bedrijvennetwerk Gouda SportSupport van de grond, een uitvloeisel van het Sportakkoord.

Inzet van sport en bewegen in het sociaal domein

In het verlengde van het Sportakkoord is er ook budget beschikbaar vanuit het Preventieakkoord. Ook daaruit wordt geput voor initiatieven die met sport en bewegen te maken hebben. De pilot met het Volwassenenfonds loopt nog door tot de zomer van 2022. Met veel publiciteit en de inzet van intermediairs probeert Gouda de doelgroep (minima) te bereiken. Daarnaast is de al sinds 2017 bestaande Sportimpulsregeling ook in 2022 (en 2023) weer van toepassing.

Uitvoeren Nota sportaccommodaties

De in 2021 vastgestelde visie op hoe om te gaan met sportaccommodaties en ruimte voor sport en bewegen, is in 2022 de basis voor de uitvoering. Het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte, aandacht voor nieuwe (‘urban’) sporten en het aanbrengen van uniformiteit in de eigendomsafspraken met sportverenigingen, zijn voorbeelden van belangrijke thema’s waar Gouda uitvoering aan geeft. Dat geldt ook voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijke en verenigingsaccommodaties. Voor 2022 staan een natuurgrasveld en een kunstgrasveld op sportpark Oosterwei op de planning om gerenoveerd te worden.

Doorontwikkeling Sportraad

In 2021 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Goudse Sportraad. In 2022 gaat de Sportraad daadwerkelijk aan de slag. Er is dan een vertegenwoordiging van nauw bij sport en bewegen betrokken sectoren, die breder is dan de huidige vertegenwoordiging van de sportverenigingen door de VGSO. De Sportraad wordt een orgaan dat sport en bewegen ook vanuit andere invalshoeken meer op de kaart gaat zetten bij bestuur en politiek.

Binnenstad

De binnenstad is een plaats van economische en maatschappelijke betekenis voor de stad. In de binnenstad komen verschillende functies bij elkaar, zoals winkelen, wonen, erfgoed, horeca, recreatie en cultuur. Daardoor is ze continue in beweging. De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus brachten met zich mee dat de bezoekersaantallen in de binnenstad sterk afnamen en dat ondernemers in veel branches een groot omzetverlies hebben. Mede met het oog op de veranderende economische ontwikkelingen en de impact van de coronacrisis wil Gouda zoveel mogelijk integraal en met de partners samenwerken aan het versterken van de vitaliteit van de binnenstad. Dit doet de gemeente door leegstand te bestrijden, panden op te knappen en waar mogelijk de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Versterken samenwerking binnenstadpartners

In 2021 is met de partners in de binnenstad gesproken over het vernieuwen en versterken van de samenwerking in de binnenstad. Alle partijen in de binnenstad hebben elkaar hard nodig om de binnenstad vitaal te houden, kansen voor samenwerking te benutten en de complexe opgaven het hoofd te bieden. Veranderend consumentengedrag en de gevolgen van de coronacrisis hebben het belang van zulke samenwerking tussen de verschillende actoren in de binnenstad nog een keer onderstreept. Met de economische partners in de binnenstad geven we uitvoering aan de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst binnenstad, die in 2021 tot stand is gebracht. Die afspraken zien o.a. op ondernemerschapsbevordering en inzetten op combinatiebezoek. De gemeente cofinanciert de inzet van de centrummanager die daarin een belangrijke verbindende rol speelt.

Leegstand bestrijden en continueren uitvoering Wonen boven winkels

Om de leegstand in de binnenstad te bestrijden wordt actief ingezet op de combinatie van het uitvoeren van de leegstandsverordening, persoonlijke gesprekken met pandeigenaren en een pand-voor-pandbenadering. Twee keer per jaar wordt een schouw uitgevoerd waarbij de leegstand in het winkelgebied van de binnenstad in kaart wordt gebracht. De gemeente overlegt met de vastgoedeigenaren en makelaars in de binnenstad over toekomstige oplossingen voor bestaande en eventuele nieuwe leegstand. Daarnaast wordt de regeling Wonen boven winkels gecontinueerd. De regeling wordt vaak in combinatie met de leegstandsaanpak opgepakt omdat de financiële tegemoetkoming pandeigenaren verder in beweging kan brengen. Met de SBG maken we een visie op de binnenstad als verblijfsgebied. Het bestemmingsplan binnenstad wordt geactualiseerd.

Actualiseren horecanota

De afgelopen jaren is er een toename aan aanvragen voor het exploiteren van een horecagelegenheid in de binnenstad. Mede omdat de horeca een belangrijke rol speelt in de gastvrijheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad, heeft de gemeente meegewerkt aan het voldoen aan de marktvraag. Gouda ontwikkelt een visie op de ontwikkeling van de horecafunctie in de binnenstad, waarbij een afweging plaatsvindt tussen levendigheid en leefbaarheid van de binnenstad. Verder blijft de gemeente in gesprek met de horecaondernemers over actuele ontwikkelingen en werkt zij aan een convenant om wederzijdse afspraken vast te leggen.

Meer groen in de binnenstad

Vergroening van de binnenstad draagt bij aan de positieve beleving van de bezoekers, het woongenot en klimaatadaptatie. In 2022 wordt gestart met de herinrichting van de Agnietenstraat, waarbij vergroening plaatsvindt om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Bij het vergroenen van de openbare ruimte achter de Waag wordt onder meer de groenstructuur van de Zeugstraat doorgetrokken en pleinruimte voor ontmoeting, verblijf en activiteiten gecreëerd. De uitvoering hiervan wordt voorbereid.

Stadsmarketing

Met stadsmarketing willen we een beter imago bereiken en een hogere waardering van bezoekers, bewoners en bedrijven. De doelstellingen van Gouda750 hebben een grote overlap met de doelstellingen van stadsmarketing. Daarom is de focus vanuit stadsmarketing de afgelopen jaren gericht op activiteiten binnen het project Gouda750. Alle nieuwe activiteiten, nieuwe samenwerkingsverbanden en aandacht voor Gouda leveren bouwstenen voor een vernieuwd stadsmarketingbeleid. In 2022 werkt de gemeente aan de bouwstenen en na Gouda750 en zal dit uitgewerkt worden in een nieuwe visie stadmarketing.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Gouda750

Van april t/m september 2022 viert Gouda dat zij 750 jaar stadsrechten heeft. Hiertoe is samen met de stad een mooi programma ontwikkeld waarin grote en kleine activiteiten en evenementen een plek hebben gekregen. Alle activiteiten en evenementen worden door bewoners en organisaties uit de stad uitgevoerd, hierdoor is het echt een feest van en door de stad geworden. Een door de gemeente ingesteld programmateam ondersteunt alle organisatoren bij de uitvoering en zorgt voor de overkoepelende communicatie.

Het door de gemeente ingestelde Fonds Gouda750 opereert onafhankelijk conform de kaders en richtlijnen die door de stuurgroep Gouda750 zijn vastgesteld. Het Fonds heeft alle aanvragen beoordeeld en waar mogelijk middelen toegekend. Dit alles in goed overleg met de stuurgroep, de gemeente en het programmateam. Het fonds heeft in 2021 veel activiteiten ontwikkeld om sponsors binnen te halen, dit is gelukt. Veel Goudse bedrijven en individuen hebben hier gehoor aan gegeven waardoor het beschikbare budget voor de activiteiten is toegenomen. Op de website www.gouda750.nl staat het programma voor de feestperiode, alle sponsoren die een bijdragen hebben geleverd en waar men zijn of haar vraag kan stellen voor ondersteuning.

Vanuit Gouda750 legt de gemeente verbinding met het initiatief van de “1572-gemeenten”. Op 19 juli 1572 vond de eerste vrije Statenvergadering plaats in Nederland waarmee het huidige Nederland werd geboren. Gouda zal met dit landelijke initiatief samenwerken en de festiviteiten inpassen in het programma Gouda750.

Instandhouding Erfgoed

In aanloop naar de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022 is een subsidieregeling van kracht om de gevels in het meest zichtbare gebied van de binnenstad op te knappen. Deze regeling loopt nog t/m het eerste kwartaal 2022. Op peildatum 2021 hadden zeker 25 eigenaren hiervan gebruik gemaakt. Daarmee is een mooie impuls gegeven aan de binnenstad voordat het feest in april 2022 van start gaat. Tevens is in 2021 een project gestart om eigenaren te ondersteunen bij het planmatig onderhoud van hun gemeentelijk monument. Dit voorkomt kostbare restauraties, is beter voor het monument en voor het milieu.

De gemeente stimuleert pandeigenaren om de winkelpui zo aan te passen dat dit bijdraagt aan het herstel van het beschermd stadsgezicht. Daarvoor is een subsidieregeling beschikbaar. Op grond van deze regeling zijn momenteel aan de westzijde van de Markt al verschillende puien vervangen.

De gemeente stuurt ook op haar eigen programmering van vastgoedonderhoud, zodat ook het gemeentelijk vastgoed er goed bij staat tijdens het feestjaar. Recent hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Waag en werkzaamheden aan de toren van de Sint Jan zijn gestart.

Toerisme en evenementen

Het Koersdocument toerisme biedt de kaders voor de uitvoering, waarvoor het Uitvoeringsplan toerisme ook in 2022 de leidraad is. De corona crisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de vrijetijdssector. De gemeente ondersteunt de sector onder andere door in 2021 geen toeristenbelasting te heffen. De focus bij campagnes ligt op een hersteloffensief als gevolg van corona. Gouda werkt zoveel mogelijk samen met partners uit Gouda. Gouda750 is hèt thema om Gouda in 2022 bij bezoekers te profileren. In het feestjaar van Gouda750 wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk marketing communicatieplan en een gezamenlijke huisstijl. Deze huisstijl is tevens de nieuwe huisstijl voor toerisme in de komende jaren. De investeringen van Gouda750 zijn dus ook een impuls op langere termijn.

De gemeente blijft in 2022 investeren in zakelijke toerisme. Samen met ondernemers in de binnenstad wordt intensief samengewerkt om de zakelijke toerist naar Gouda te laten komen.

Vanaf 2022 geldt de registratieplicht voor vakantieverhuur en monitort de gemeente het aanbod in Gouda. We zetten in op extra hotelcapaciteit voor Gouda.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Kaas

Cheese Valley is een succesvolle manier om Gouda als kaasstad, en als attractieve poort naar de regio, te profileren. Gouda is de plek waar kaas bij de historie hoort, maar ook waar je kaas culinair kan beleven. Er is elk jaar veel aandacht voor Cheese Valley in de media. De betrokken gemeenten zetten de samenwerking voort in de vorm van een stichting en verstevigen de samenwerking met private partners.

De kaasmarkt heeft in 2021 opnieuw niet kunnen plaatsvinden door de corona maatregelen. In 2022 blijft vernieuwing van de Gouda Kaasmarkt belangrijk om toekomstbestendig te blijven.

Watertoerisme en –recreatie

Gouda heeft door haar vaarverbinding met de Hollandse IJssel, Gouwe en Reeuwijkse Plassen vele mogelijkheden voor watertoerisme. De gemeente zet zich in om de kansen te benutten die waterrecreatie biedt, met daarbij de focus op de verbinding met de Reeuwijkse Plassen.

Gouda blijft in gesprek met de lokale en regionale betrokken partijen over het verbeteren van de vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de binnenstad van Gouda door de sluis en bruggen elektrisch te maken. In 2022 wordt de nieuwe aanlegsteiger bij de Korte Vest opgeleverd, waardoor het voor sloepjes nog makkelijker wordt om bij de binnenstad aan te leggen.

Verder zet de gemeente zich in om een sanitaire voorziening aan te blijven bieden voor waterrecreanten die Gouda bezoeken. De huidige huurovereenkomst voor een sanitaire voorziening stopt met ingang van het jaar 2022.

Evenementen

De Corona-maatregelen van de overheid hebben ook in 2021 weer verstrekkende gevolgen voor de evenementen in Gouda. Het gros van de evenementen is niet doorgegaan. Een aantal evenementen heeft door enorme inzet en creativiteit van de organisatoren in aangepaste vorm plaatsgevonden. Voor 2022 gaat de gemeente uit van een herstart van evenementen in samenhang met de evenementen die in het kader van Gouda750 worden georganiseerd.

Evenementenorganisatoren die de gemeente subsidieert, hebben reeds gemaakte kosten vergoed gekregen. Ook voor 2022 zal de gemeente coulance betrachten ten aanzien van niet vermijdbare kosten in het kader van corona.