Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland 

De gebieden van de Groenalliantie zijn van groot recreatief belang voor Gouda en haar directe omgeving. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden die bijdragen aan een actieve en gezonde samenleving. In de recreatiegebieden is het onder andere mogelijk om te wandelen, fietsen, spelen, sporten, kanoën, varen, vissen, en te genieten van natuur en landschap.

De verbetering van het padenstelsel en informatievoorzieningen wordt in 2022 voortgezet. Daarnaast zet Groenalliantie in op de promotie van de recreatiegebieden, de bestaande routenetwerken en andere voorzieningen in en om de recreatiegebieden. Hiermee vergroot de bekendheid van de gebieden en wordt een bezoek aan de gebieden gestimuleerd. Centraal hierin staat de boswachter publiek als gezicht van het gebied en aanspreekpunt voor vragen van omwonenden, recreanten, ondernemers, andere gebiedspartijen en media. Groenalliantie zoekt in 2022 de mogelijkheden voor het aanleggen van bootcampfaciliteiten en een hindernisbaan verder uit.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoudt en beheert relevante publicaties uit Gouda en de regio. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

De focus in de komende periode is planmatig werken aan verdere digitalisering van analoge archieven, sturing op standaardisering van de archivering bij de gemeenten via het toezicht en de opzet van een regionaal e-depot in samenwerking met de aangesloten gemeenten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsvisie (vastgesteld in november 2020) en worden de effecten van de pandemie meegenomen.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel.

Sport.Gouda

Sport.Gouda zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening door het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.