Lijst verbonden partijen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht om in de paragraaf Verbonden partijen een overzicht op te nemen, met daarin per verbonden partij:

  • doel en openbaar belang;
  • wijze van dienen gemeentebelang;
  • beleidsvoornemens;
  • risico’s;
  • financiële gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland

Naam verbonden partij

Regio Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.regiomiddenholland.nl

Programma(s)

7. Bestuur en organisatie

Taakveld

0.1 Bestuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20% (Ieder AB lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2022

Uitvoering van de agenda voor regionale samenwerking "De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding" met 4 thema's:
- Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal;
- Vitale regio en bereikbare woon-werklocaties;
- Toekomstbestendige economie;
- Voldoende passende woningen van goede kwaliteit
Alsmede uitvoering geven aan de lobby voor de drie bepaalde kernthema’s groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.
Met Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden het opstellen van een nieuwe meerjarige agenda als basis voor de regionale samenwerking;

Risico's

De risico's ten aanzien van de GR RMH zijn beperkt. De inwonerbijdrage is en blijft niet geïndexeerd en is al jaren 1,76. Een in het RSO besproken risico is nog wel de bemensing van de projecten welke voortkomen uit de regionale tafels. De personele capaciteit bij de aangesloten gemeenten voor bemensing van regionale projecten is beperkt.

Bijdrage in 2022

€ 129.232

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 628

€ 633

€ 332

Vreemd vermogen

ultimo

€ 400

€ 487

€ 788

Resultaat

€ 133

€ 172

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Omgevingsdienst Midden-Holland

Naam verbonden partij

Omgevingsdienst Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.odmh.nl

Programma(s)

2. Energie en klimaat 3; Wonen en leefomgeving

Taakveld

7.4 Milieubeheer; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

GR

Deelnemerspercentage

17,0% (Stemverhouding op basis van budget € 100.000 = 1 stem)

Doel en openbaar belang

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.

Beleidsvoornemens 2022

Ondersteuning gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet, en de realisatie van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven.
In 2021 en eerste helft van 2022 wordt invulling gegeven aan de overdracht van de bodemtaken en andere voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In 2022 vindt daarnaast besluitvorming plaats over de nota Bodembeheer en de VTH-nota.

Risico's

De ODMH heeft een risicoanalyse uitgevoerd volgens de systematiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), welke uitwijst dat het ODMH over een adequaat weerstandsvermogen beschikt. Dit betekent dat alle additionele resultaten terugvloeien naar de deelnemers. De risicoanalyse zal jaarlijks worden herhaald, om te kunnen beschikken over een actueel risicobeeld en een richtpunt te hebben bij de weging van de financiële buffer.

Bijdrage in 2022

€ 3.091.270

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 3.179

€ 2.469

€ 2.317

Vreemd vermogen

ultimo

€ 8.009

€ 8.683

€ 8.592

Resultaat

€ 825

€ 152

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Vestigingsplaats

Schiedam

Website

https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/

Programma(s)

1.Economie en onderwijs; 2 Energie en klimaat; 5.Cultuur, sport en recreatie;

Taakveld

3.4 Economische promotie; 7.4 Milieubeheer; 5.1 Sportbeleid en activering

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20%; 5 deelnemende gemeenten met elk 2 AB-leden; ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden.
Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.
In de gebiedsadviescommissies zitten 2 raadsleden.

Beleidsvoornemens 2022

Het primaire belang van Groenalliantie is de bescherming van de belangen van natuur, recreatie en landschap conform de doelstelling in de Gemeenschappelijke regeling. Groenalliantie wil ook in 2022 blijven investeren in nieuwe projecten die recreatieve meerwaarde bieden. Dit gebeurt binnen de kaders van het Ontwikkel- en beheerplan, voorzien van de bijbehorende (dynamische) investeringsagenda. Naast gebiedsgerichte investeringen wil Groenalliantie ook positief bijdragen aan maatschappelijke opgaven als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. Groenalliantie wil ook in 2022 in de regio Midden Holland graag het effect van haar eigen handelen vergroten door de samenwerking te zoeken met andere gebiedspartijen en terreinbeheerders aan “de Landschapstafel.

Risico's

De geprognotiseerde stand van de Algemene Reserve per eind 2021 bedraagt ca. € 2,7 miljoen. De claims op de Algemene reserve zijn € 0 (nihil). Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen. Wel wordt de financiële bijdrage van de provincie Zuid Holland afgebouwd naar 90%; onduidelijk is wat er gebeurt vanaf 2026 met de provinciale bijdrage. De harmonisering van de afspraken over de deelnemersbijdrage (vanuit het “oude” compartiment Krimpenerwaard zal de bijdrage oplopen) zorgt er tot en met 2025 voor dat het voorziene begrotingstekort opgevangen wordt. De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen. Het risico is vooralsnog hoog ingeschat en de aanname is dat er vanaf 2026 tenminste 25% minder structureel wordt ontvangen.

Bijdrage in 2022

€ 541.500

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 8.202

€ 9.036

€ 6.766

Vreemd vermogen

ultimo

€ 4.633

€ 3.683

€ 2.557

Resultaat

€ 400

€ 179

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Streekarchief Midden-Holland

Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

www.samh.nl

Programma(s):

5. Cultuur sport en recreatie

Taalveld(en):

5.5 Cultureel erfgoed

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2022:

De programmabegroting voor 2022 wordt beïnvloed door twee grote en externe ontwikkelingen. Dit zijn de coronapandemie en de invoering van de Wet open overheid (Woo) en de gemoderniseerde Archiefwet (AW) in 2022. Beide ontwikkelingen maken verdere digitalisering van de dienstverlening urgent.

Het belangrijkste effect van de nieuwe Woo en AW zijn de vervroegde overbrenging van digitaal ontstaan archief in 2032. De toezichthouder zal aan het begin van het werkproces de sturing op standaardisering van de archivering ten behoeve van duurzame digitale toegankelijkheid versterken. De realisatie van een bijbehorende digitale infrastructuur hiervoor (onder andere het e-depot) gebeurt in samenwerking met de 5 deelnemende gemeentes en het ODMH.

Risico's:

Een verdampt weerstandsvermogen. Door verhoging bijdrage deelnemende gemeenten zou de financiële problematiek tot het verleden moeten behoren.

Bijdrage in 2022

€ 511.950

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 222

€ 289

€ 290

Vreemd vermogen

ultimo

€ 369

€ 284

€ 264

Resultaat

€ -28

€ 77

€ 7

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Promen

Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Capelle aan den IJssel

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening.
Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Beleidsvoornemens 2022

Volgen in een ondernemingsplan 2022 dat in november naar de raad komt voor een zienswijze.

Risico's

De onderdelen Promen en ProWork zorgen ervoor dat – buiten onverwachte wijzigingen in weten regelgeving - er geen grote begrotingstekorten te verwachten zijn.

Bijdrage in 2022

€ 8.983.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 2.451

€ 4.086

€ 2.451

Vreemd vermogen

ultimo

€ 9.822

€ 8.253

€ 6.939

Resultaat

€ 708

€ 774

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Ondernemingsplan

Bedrijvenschap Regio Gouda

Naam verbonden partij

Bedrijvenschap

Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas)

Website

www.gouwepark.nl

Programma(s)

1. Economie, werk en onderwijs

Taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

33,3% (Ieder AB-lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van een bedrijventerrein Gouwe Park.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De leden van het AB worden uit de colleges aangewezen. De gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Beleidsvoornemens 2022

(financiële) afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling met als doel de gemeenschappelijke regeling per 31-12-2022 op te heffen.

Risico's

Omdat het bedrijvenschap in de afrondende fase zit en vrijwel alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, waartegenover een groot eigenvermogen bestaat, zijn de financiële risico’s nihil.

Bijdrage in 2022

0

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 10.369

€ 8.307

€ 5.857

Vreemd vermogen

ultimo

€ 632

€ 428

€ 603

Resultaat

€ 1.329

€ 937

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Grondbank RZG Zuidplas

Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

6%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

In 2011 heeft de Grondbank een gewijzigde opdracht gekregen en functioneert primair als beheer- en gronduitgiftebedrijf. Momenteel bezit de Grondbank ca. 300 ha aan gronden en deze zijn bijna allemaal gelegen in de Zuidplaspolder binnen de gemeente Zuidplas.
Haar belangrijkste doelstelling is om de in eigendom zijnde gronden te verkopen in het kader van de gewenste en vastgestelde Zuidplaspolderontwikkelingen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2022:

Op 1 juli 2021 is een koopovereenkomst gesloten tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas, waarin de gemeente Zuidplas de gronden van de Grondbank in eigendom overneemt. De koopovereenkomst zorgt ervoor dat de focus van de Grondbank komt te liggen op het beheren van het grondbezit en daarop aanwezigen opstallen totdat deze door de gemeente Zuidplas worden overgenomen.

Risico's:

Door de verkoop zijn de risico’s beperkt. De koopovereenkomst bevat een opschortende voorwaarde; dat de raad van de gemeente Zuidplas in het kader van haar budgetrecht uiterlijk 1 augustus 2022 met de koopovereenkomst instemt en het omgevingsplan voor de functies ‘Wonen en Werken van de Percelen Grond gelegen binnen het Ontwikkelgebied voor 31 december 2026 onherroepelijk zijn geworden. Er is een kans dat de overdracht van de gronden later dan december 2025 plaats vindt en de Grondbank moet worden voortgezet. Gouda draagt daarvan het risico tot maximaal het deelnemerspercentage van 6%.

Bijdrage in 2022

geen

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2022

Eigen vermogen

ultimo

€ -17,876

€ -17,253

€ -

Vreemd vermogen

ultimo

€ 93.132

€ 94.641

€ 93.000

Resultaat

€ 623

€ 416

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Naam verbonden partij

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.rdog.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen (4) gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alles wat de RDOG doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat de RDOG bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.
In de RDOG Hollands Midden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1000 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het algemeen bestuur zit een lid dat door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college en is lid van het dagelijks bestuur.

Beleidsvoornemens 2022

Programma 2024: continuering versterking informatiemanagement en datagedrevenheid, strategische wendbaarheid.
Corona: Voortgaande werkzaamheden om de negatieve maatschappelijke effecten van de coronacrisis op het gebied van volksgezondheid te bestrijden.
GGD: De taak voor het Rijksvaccinatieprogramma is uitgebreid met vaccinaties Meningokokken 16-18 jarigen en ook is de wettelijke opdracht voor de JGZ uitgebreid met een prenataal contactmoment.
GHOR: Introductie van het netcentrisch werken in de acute zorgketen.
ZVH: Voor de taken Khonraad en Zorgcoördinatie Mensenhandel is sprake van kleine veranderingen in de omvang van de taakuitvoering.
RAV: Verdere implementatie van zorgcoördinatie, zorgdifferentiatie en verdere differentiatie in de urgenties waarmee ambulancezorg wordt ingezet

Risico's

De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact. De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed van het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen impact op het functioneren van de organisatie zelf. Dit betreft in het bijzonder productieverlies in de periode dat de scholen zijn gesloten en juist weer piekmomenten door inhaal van uitgestelde werkzaamheden en mogelijk hoger ziekteverzuim.
Veilig Thuis: capaciteit vs taken cq meer meldingen;
Mindere opbrengsten Programma RDOG2024;
Ontwikkelingen arbeidsmarkt: krapte markt aantrekken medewerkers.
Cao-ontwikkelingen; hogere stijging dan indexering FKGR.

Bijdrage in 2022

€ 4.615.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 3.948

€ 6.577

€ 6.281

Vreemd vermogen

ultimo

€ 29.237

€ 40.621

€ 40.630

Resultaat

€ 516

€ 2.808

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Veiligheidsregio Hollands Midden

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.vrhm.nl

Programma(s)

6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens 2022

Risico's

Bijdrage in 2022

€ 4.818.758

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 6.222

€ 7.519

€ 5.623

Vreemd vermogen

ultimo

€ 35.932

€ 34.497

€ 48.868

Resultaat

€ 546

€ 1.758

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland

Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Vestigingsplaats:

Leiden

Website:

www. bsgr.nl

Programma(s):

1 economie, werk en onderwijs ; 2.Energie en klimaat; 3 wonen en leefomgeving; 5 cultuur, sport en recreatie; 6 leefbaarheid en veiligheid; 7 bestuur en organisatie 8. Financiering en algemene Dekkingsmiddelen

Taakveld(en):

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (marktgelden)
3.4 economische promotie (toeristenbelasting)
7.4 Milieubeheer; (7.2 riolering; 7.3 afval; 8.3 wonen en bouwen (leges bouwvergunningen)
2.3 recreatieve havens (haven- en liggelden) ; 0.2 burgerzaken
1,2 openbare orde en veiligheid (leges bijzondere wetten)
0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet woningen;
0.63 Parkeerbelasting; 0.64 Belastingen overig


Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

10,05%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar

Doel en openbaar belang:

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2022:

Risico's:

Bijdrage in 2022

1.359.110

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 1.524

€ 909

€ 665

Vreemd vermogen

ultimo

€ 10.873

€ 10.899

€ 5.746

Resultaat

€ 95

€ -144

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Overige verbonden partijen

B.V. Sport.Gouda

Naam verbonden partij

B.V. Sport.Gouda

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.sportpuntgouda.nl

Programma(s)

5. Cultuur, Sport en recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties

Aard

BV

Deelnemerspercentage

100% stemrecht als aandeelhouder

Doel en openbaar belang

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden.
Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2021

In 2022 zet Sport.Gouda weer in op haar reguliere activiteiten: onderhoud, verhuur, sportstimulering, verengingsondersteuning. Eind 2022 loopt ook de DVO af. In 2022 worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een verlenging van de DVO met een periode van vijf jaar.

Risico's

De gevolgen van corona zullen in 2022 waarschijnlijk nog te merken zijn, hoewel de verwachting is dat de ontstane tekorten opgevangen kunnen worden dankzij compensatiemaatregelen van het Rijk.
De krapte op de arbeidsmarkt voor lesgevend personeel is een risicofactor. Er kan een situatie ontstaan dat Sport.Gouda onvoldoende uitvoering kan geven aan het inzetten van vakleerkrachten bewegingsonderwijs.
Ook over de wijze waarop omgegaan wordt met btw, is voor de toekomst een punt van aandacht, aangezien er nog geen duidelijkheid is over de rijksregeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport ook na 2023 blijft bestaan

Bijdrage in 2022

€ 5.840.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 1.252

€ 1.248

€ 1.229

Vreemd vermogen

ultimo

€ 2.398

€ 3.850

€ 1.706

Resultaat

€ 24

€ -4

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. BNG

Naam verbonden partij

N.V. BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.BNG.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.5 Treasury

Aard

NV

Deelnemerspercentage

0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.
Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2022

BNGBank streeft naar een rendement op het eigen vermogen van 3,5%. Dit wordt gerealiseerd door het optimaal sturen op enerzijds de omvang van de kredietverstrekking en anderzijds de omvang van de solvabiliteit plichtige omzet.
De bank streeft verder naar voldoende toegang tot liquiditeit om kredieten te verstrekken.

Risico's

De Coronacrisis, onverwachte kredietverliezen en de ontwikkeling van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen kunnen de winstverwachting van BNGBank onder druk zetten.
Dit kan gevolgen kunnen hebben voor de dividenduitkering over het boekjaar 2021 en verdere jaren.

Bijdrage in 2022

geen

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 4.887.000

€ 5.097.000

nb

Vreemd vermogen

ultimo

€ 144.802.000

€ 155.262.000

nb

Resultaat

€ 163.000

€ 221.000

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Begroting wordt niet opgesteld

Oasen N.V

Naam verbonden partij

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.oasen.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

9,63% stemrecht als aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Beleidsvoornemens 2022

In relatie tot de Cornonacrisis werkt Oasen samen met hun crisispartners
op landelijk en regionaal niveau om de continuiteit van de drinkwatervoorziening
te borgen.

Risico's

Bijdrage in 2022

geen

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 112.187

€ 116.741

nb

Vreemd vermogen

ultimo

€ 168.537

€ 178.860

nb

Resultaat

€ 3.693

€ 4.554

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. Cyclus

Naam verbonden partij

N.V. Cyclus

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.cyclusnv.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

NV

Deelnemerspercentage

Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %

Doel en openbaar belang

Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding.

Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

Beleidsvoornemens 2022

Op basis van de DVO's wordt de prestatie gemonitord. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt.

Risico's

De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid. De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.

Bijdrage in 2022

9.612.804

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 9.513

€ 9.858

nb

Vreemd vermogen

ultimo

€ 21.763

€ 26.225

nb

Resultaat

€ 408

€ 345

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

Naam verbonden partij

Coöperatieve Parkeerservice u.a.

Vestigingsplaats

Website

www. Parkeerservice.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

2.2 Parkeren

Aard

Coöperatie

Deelnemerspercentage

6,25%

Doel en openbaar belang

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens 2022

Risico's

Bijdrage in 2022

€ 457.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

Eigen vermogen

ultimo

€ 1.844

€ 1.983

nb