Beleidskader

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en daaruit voortvloeiende richtlijnen geven specifieke voorschriften mee over aspecten inzake verbonden partijen. Voorschrift is dat gemeenten in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke begroting en jaarrekening de visie op en beleid omtrent verbonden partijen opnemen. De visie en het beleid zijn beschreven in de door de raad vastgestelde nota verbonden partijen.

De aansturing van de verbonden partijen zal onderdeel zijn van de verbeteropgave Financiële Functie. Dit onderwerp zal tevens meegenomen worden in de wording van het nieuwe coalitieakkoord, die gepland staat voor 2022. Daarna zal de nota verbonden partijen geactualiseerd kunnen worden en de verwachting is, dat dit in het najaar van 2022 zijn beslag zal krijgen.