Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

10.259

10.044

10.006

9.871

Baten

-126

-126

-126

-126

Saldo van lasten en baten

10.133

9.918

9.880

9.745

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1

0

1

0

Saldo mutaties reserves

-1

0

1

0

Resultaat

10.132

9.918

9.881

9.745

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

-53

-51

-243

-113

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-59

-59

-59

-59

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

8

-184

-54

Kadernota 2022

-75

-75

-75

-75

1.2 Openbare orde en veiligheid

-75

-75

-75

-75

Totaal

-128

-126

-318

-188

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.135

5.135

5.123

5.123

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.997

4.782

4.757

4.622

Totaal

10.132

9.917

9.880

9.745

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vervanging camera toezicht js 2022

42

0

0

0

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023

0

42

0

0

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024

0

0

42

0

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025

0

0

0

44

Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ

40

0

0

0

Totaal

82

42

42

44