Doelen en prestaties

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen

Persoonsgerichte aanpak van daders 
De TopX aanpak richt zich met een persoonsgerichte aanpak op personen die verdacht worden van meerdere misdrijven. Deze aanpak heeft in 2021 nader vorm gekregen. De eerste resultaten laten zien dat het werken met een casusregisseur meer effect sorteert per casus. In 2022 wordt dit voortgezet. Op deze manier werkt het Veiligheidshuis samen met gemeente, politie en forensische partners aan een structurele aanpak van daders van onder meer woninginbraken en drugscriminaliteit.

Aanpak overlast en inzet op risicojongeren 
Op de locaties in Gouda waar sprake is van overlast op straat worden snel en gericht (bestuurlijke) maatregelen getroffen. Opvallend is de laatste tijd dat veel overlastgevers ouder zijn dan 18 jaar. Dit vraagt een andere aanpak en dit wordt in 2022 verder voortgezet. Met procesregisseurs die casuïstiek nauwlettend volgen wordt de aanpak meer sluitend gemaakt. De stadsmarinier (met name voor 18+) en het jongerenwerk (met name voor 18-) investeren in relaties met jeugdige en oudere overlastgevers. Zij pakken samen met de partners binnen de aanpak (jeugd)veiligheid ook door als dat nodig is. Voor ondersteuning van risicojongeren en jongvolwassenen is trajectbegeleiding beschikbaar.

Vroegtijdig signaleren en preventie

In diverse actieoverleggen worden vroegtijdige signalen van overlast en risicogedrag in de wijken gedeeld en nemen de partners hierop maatregelen. Deze actieoverleggen worden ingezet op de locaties waar en wanneer het nodig is.

Inbraakpreventie
Met name in nieuwe hotspots (straten waar in korte tijd meerdere inbraken plaatsvinden) wordt ingezet op voorlichting door de buurtvoorlichters en het geven van anti-inbraaktips aan bewoners. Ook via de ruim 100 WhatsApp groepen worden tips met bewoners gedeeld. De omgevingsgerichte aanpak bestaat uit het beter verlichten van straten en achterpaden en de aanpak van vluchtroutes door het plaatsen van poorten of compartimentering en het weghalen van begroeiing waarbij het zicht wordt ontnomen. Daarnaast worden bestuurlijke maatregelen ingezet om inbrekers te weerhouden om in te breken, zoals bijvoorbeeld de last onder dwangsom voor het vervoer van inbrekerswerktuigen. Deze inzet is onderdeel van de persoonsgerichte aanpak van daders.

Aanpak drugscriminaliteit
Het onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd door bureau Beke en bureau Bervoets heeft er toe geleid dat de aanpak van criminele families en netwerken versterkt is. Ook op de aanpak van deze netwerken wordt een procesregisseur ingezet. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de verbanden tussen jeugdcriminaliteit, TopX en de aanpak van ondermijning. Binnen preventie wordt ook meer aandacht gegeven aan de koppeling tussen drugsgebruik en criminaliteit en ondermijning. Drugshandel wordt tegengegaan met de inzet van een last onder dwangsom, na constateringen van de politie.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie

Netwerk en preventie
De gemeente onderhoudt een breed netwerk in de stad om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. De netwerkregisseur werkt samen met de gemeenschappen aan initiëren van activiteiten die onderlinge verbinding stimuleren. Ouders van opgroeiende kinderen kunnen waar nodig weerbaarheidstraining ontvangen vanuit Oumnia works. Voor professionals worden trainingen op links-, rechts- en islamitisch extremisme georganiseerd.

Persoonsgerichte aanpak

Vanuit casusregie worden contacten onderhouden met (mogelijk) radicaliserende personen. De samenhang tussen de verschillende activiteiten van de partners (zoals de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorg) wordt bewaakt om te komen tot een aanpak op maat. Dit geldt ook voor eventuele terugkeerders.

Tegengaan van ondermijning
Het doel van het Programma Ondermijning is het (zoveel mogelijk) verhinderen van criminele activiteiten door het verstoren van hun ‘bedrijfsproces’. Onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) wordt ingezet op drugscriminaliteit, criminele families en netwerken, Outlaw Motorcycle Gangs, malafide bedrijven(terreinen), witwassen en (vastgoed)fraude en mensenhandel.

Malafide bedrijven(terreinen)
Om te voorkomen dat criminelen gebruik maken van gemeentelijke vergunningen wordt ingezet op de Wet Bibob, hiermee kan worden voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor het faciliteren van criminele activiteiten of om crimineel geld wit te wassen. Het toezicht op bedrijven(terreinen) wordt geïntensiveerd door intensiever samen te werken met het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) en het Bestuurlijk OndersteuningsTeam (BOT).

Drugscriminaliteit 
De meest voorkomende criminele activiteiten in Gouda spelen zich af in de drugscriminaliteit. Bij het aantreffen van drugs in woningen en bedrijven, wordt door de politie een bestuurlijke rapportage opgesteld. Aan elke rapportage wordt door de gemeente opvolging gegeven met een bestuurlijke maatregel zoals een last onder dwangsom of een sluiting. Door criminelen worden veel juridische procedures gevoerd om te voorkomen dat de gemeentewoningen en bedrijven onttrekt aan het drugscircuit. Voor de ondermijningsaanpak betekent dit een verdere kwalitatieve impuls van de juridische besluiten en het beschikbaar hebben van voldoende capaciteit om de juridische procedures te kunnen voeren.

Criminele netwerken en families 
Doel is het beperken van de instroom en het bevorderen van uitstroom uit de criminele netwerken en families. Met de extra aangetrokken analysecapaciteit wordt een meer dynamisch beeld gemaakt van de ontwikkelingen binnen een familie. Welk effect hebben de interventies? Veranderen de onderlinge verhoudingen? Welke familieleden stromen er uit? Is er sprake van nieuwe aanwas binnen een familie? Zo kunnen interventies gerichter ingezet worden en kan meer zicht gehouden worden op de (verschuivende) verhoudingen binnen het netwerk van een criminele familie. Door de aanpak heeft een aantal personen trajectbegeleiding gehad en komen zij steeds meer op 'het juiste spoor'. Een aantal personen is weggegaan uit Gouda.

Mensenhandel

Gemeenten worden in 2022 geacht een aanpak op mensenhandel te hebben. Hiervoor is onder andere een regionaal ketenregisseur mensenhandel aangetrokken bij het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV). Binnen Gouda wordt vanuit de domeinen veiligheid, zorg en het sociaal domein ingezet op het voorkomen en tegengaan van mensenhandel. Voor de controles op illegale prostitutie en mensenhandel wordt samengewerkt met het HEIT.

Afname van sociale overlast: focus op woonoverlast en personen met verward gedrag

Tegengaan woonoverlast
De gemeente werkt integraal aan de aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is vaak een combinatie van zorgmijding, een psychische stoornis, agressief gedrag, vervuiling en /of geluidsoverlast. Voor buren en omwonenden kan dit langdurig tot heel vervelende situaties leiden. Het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD is het eerste aanspreekpunt voor dergelijke meldingen en dat coördineert vervolgens de benodigde inzet. Bij escalatie kunnen bestuurlijke instrumenten soms uitkomst bieden.

Toezicht en handhaving

Het team Stadstoezicht werkt aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit doet zij onder meer door toezicht te houden op parkeren, afval, jeugd, evenementen en horeca. Handhavers zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor inwoners in de wijken. Daarbij werkt Stadstoezicht samen met de politie, de omgevingsdienst en met organisaties in de wijk. De leefbaarheid in de openbare ruimte staat daarbij centraal. Daarnaast zorgt Stadstoezicht voor het cameratoezicht, de brugbediening, de Havendienst en voor de beveiliging Huis van de Stad. Toezicht en handhaving werkt informatiegestuurd, waardoor leefbaarheidsvraagstukken sneller in beeld zijn en adequaat aanpakt kunnen worden. Prioriteiten in de handhaving worden samen met het bestuur gesteld.

Ontwikkelingen in 2022

  1. Door omstandigheden is de invoering van de scanauto voor het fiscaal handhaven vertraagd en is de verwachting dat deze per januari 2022 wordt ingezet. Om de scanauto operationeel te krijgen moet de gehele stad ingeregeld worden en soft- en hardware hierop ingesteld worden.
  2. Door de inzet van gebiedsboa’s sluit het toezicht beter aan bij de vraagstukken uit die wijk.
  3. De afdeling is in het bezit van een voertuig om zelf aangehouden verdachten te vervoeren om deze zo spoedig mogelijk voor te geleiden bij de HOvJ (Hulpofficier van Justitie).
  4. De afdeling verwacht, door de uitbreiding van het aantal uren inzet van Jeugdboa’s, een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de overlast.
  5. De ontwikkeling van een dashboard om direct inzicht te hebben in de inzet en de vraagstukken.
  6. De buitengewoon opsporingsambtenaren worden in de komende periode verder opgeleid om integraal te gaan werken.
  7. De camera’s en software gebruikt bij cameratoezicht is opnieuw aanbesteed.
  8. Komend jaar wordt een gedeelte van de meldkamer ingericht om bediening op afstand te realiseren bij de brugbediening.