Belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De renteniveaus zijn historisch laag en voor lange looptijden is de rente lager dan 0,60%.
  • Het verwacht renteresultaat over 2022 is € 1,3 miljoen positief.
  • Uit hoofde van risicobeheersing wordt nagedacht over transacties die inspelen op de extreem lage renteniveaus. In dit verband is in 2021 een drietal geldleningen van elk € 10 miljoen aangetrokken met storting van de leningen in de toekomst. De rentepercentages van die leningen zijn reeds vastgelegd.
  • De omslagrente zal op termijn naar beneden moeten worden bijgesteld.
  • In de jaren vanaf 2023 moet er weer langlopende financiering worden aangetrokken met name door herfinanciering en investeringen in scholen en duurzaamheidsmaatregelen.
  • Alternatieve financieringsconstructies (niet bancaire financiering) worden bij aangewezen projecten onderzocht.
  • In 2022 zal een visie worden ontwikkeld ter beheersing van de risico’s van de borgstellingenportefeuille.