Specificatie per reserve en voorziening

Verloop per reserve

Programma 1 Reserve revitalisering Goudse Poort

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

978

928

879

831

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

50

49

48

47

Stand per 31 december

928

879

831

784

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van structurele kapitaallasten voor infrastructuur in Goudse Poort en het mogelijk maken van (co)financiering bij de Versnellingskamer.

Waarom (argumentatie) instellen: De raad heeft bij het vaststellen van de jaarstukken 2016 besloten om de nog beschikbare incidentele middelen voor de revitalisering van de Goudse Poort te storten in een nieuw te vormen reserve. De subsidie die in 2018 in dit kader van de provincie is ontvangen is aan de reserve toegevoegd.

Programma 1 Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.928

1.928

1.928

1.928

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.928

1.928

1.928

1.928

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking toekomstige kapitaallasten

Waarom (argumentatie) instellen: Op grond van het raadsbesluit 3 april 2019 is het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Vanwege de aard en omvang van het financiële risico is besloten een aparte reserve te creëren voor het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit IHP. Gedurende de looptijd van het IHP kunnen inkomsten die voortkomen uit de verkoop van vrijvallende schoollocaties ten gunste van deze reserve worden afgewikkeld. In het kader van realistisch begroten worden deze inkomsten pas verwerkt nadat ze gerealiseerd zijn. Eveneens kunnen financiële voordelen vanuit het combinatiegebruik hieraan toegevoegd worden. Intentie is om de reserve in te zetten ter dekking van de kapitaallasten. Dit alles ter beheersing van de omvang van het mogelijke exploitatietekort.

Programma 1 Reserve cofinanciering regionale projecten

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

660

660

660

660

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

660

660

660

660

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Aanpak regionale projecten die gezamenlijk worden gefinancierd

Waarom (argumentatie) instellen: Deze reserve heeft de raad bij de 2e begrotingswijziging 2017 ingesteld met o.a. de volgende uitgangspunten:

  • Binnen de algemene reserve wordt rekening gehouden met dit bedrag door een nieuwe reserve te vormen. Deze blijft meetellen in het weerstandsvermogen.
  • De middelen zijn alleen in te zetten als bron voor cofinanciering voor regionale projecten.
  • Er vindt geen regionale overheveling van middelen plaats.
  • Besluitvorming over al dan niet benutting van dit bedrag is voorbehouden aan het college van BenW van Gouda en voor zover het budgetrecht van de raad van toepassing is: de raad van de gemeente Gouda.
  • Besluitvorming kan alleen als er tenminste op hoofdlijnen een projectvoorstel is. Er is geen sprake van ‘solidariteit’; ieder college / raad beslist zelf over welke bedrag die betreffende gemeente in een regionaal project wil investeren.
  • Indien er aan de indiening van projectvoorstellen voor externe financiële middelen een zodanig strakke termijn is verbonden, waardoor de goedkeuring door de raad agenda technisch niet haalbaar is, zullen projectvoorstellen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad ingediend worden.
  • De beschikbaarheid van dit deel van de algemene reserve zal herzien worden, indien de reserves op een te laag peil dreigen te raken. Op dit moment is daar geen sprake van.
Programma 2 Reserve investeringen afval

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

0

0

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Voorkomen fluctuatie tarieven

Waarom (argumentatie) instellen: Op basis van de nacalculatie van de compensabele btw in boekjaar 2018 bleek het voordeel voor het begrotingsperspectief van kosten-baten afval hoger dan begroot. Bij vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten dit resultaat te doteren aan de reserve, zodat dit bedrag betrokken kan worden in de berekening van de toekomstige afvalstoffenheffing (bestemmingsreserve).

Programma 2 Reserve investeringen riool

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.130

1.130

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

1.130

0

0

Stand per 31 december

1.130

0

0

0

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Voorkomen fluctuatie tarieven

Waarom (argumentatie) instellen: Op basis van de nacalculatie van de compensabele btw in boekjaar 2018 bleek het voordeel voor het begrotingsperspectief van kosten-baten afval hoger dan begroot. Bij vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten dit resultaat te doteren aan de reserve, zodat dit bedrag betrokken kan worden in de berekening van de toekomstige afvalstoffenheffing (bestemmingsreserve).

Programma 3 Reserve wijkontwikkeling

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.166

1.166

1.166

1.166

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.166

1.166

1.166

1.166

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van de kosten van wijkontwikkelingsprojecten

Waarom (argumentatie) instellen: Het doel van de wijkontwikkeling is om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren door het uitvoeren van fysieke projecten in samenspraak met de bewoners. Het gaat daarbij om de herinrichting van de openbare ruimte, maar ook om verbetering van de woningvoorraad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de twee betrokken woningbouwcorporaties. De kosten en opbrengsten die de gemeente hiervoor maakt worden vanaf 2004 verrekend via de reserve wijkontwikkeling. Jaarlijks wordt aan de hand van het verwachte projectverloop van deze reserve een prognose gemaakt.

Programma 3 Reserve zero-emissie-zone

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

930

930

930

930

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

930

930

930

930

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van kosten van een emissie-vrije stadsdistributie

Waarom (argumentatie) instellen: Uitgangspunt is dat in 2025 de binnenstad van Gouda een Zero Emission Stadslogistiek-zone is. Ter dekking van de kosten van onderzoek (samen met ondernemers en andere betrokkenen) en uitvoering is in 2021 deze reserve ingesteld.

Programma 3 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

504

504

504

504

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

504

504

504

504

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van de kosten van nog uit te voeren civieltechnische werken en bijbehorende plankosten van de voormalige grondexploitatie Bolwerk

Waarom (argumentatie) instellen: Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2012 is de grondexploitatie Bolwerk afgesloten. Voor de nog uit te voeren civieltechnische werken in de openbare ruimte en bijbehorende plankosten is een afzonderlijke voorziening gevormd. Deze voorziening moest, vanwege het ontbreken van concrete verplichtingen, in 2016 boekhoudkundig vrijvallen. De resterende middelen zijn toegevoegd aan de nieuwe gelijknamige reserve (raadsbesluit jaarstukken 2016).

Programma 3 reserve Omgevingswet

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

250

383

383

383

Vermeerderingen

133

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

383

383

383

383

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van kosten gerelateerd aan het opstellen van het Omgevingsplan, onderdeel van de Omgevingswet

Waarom (argumentatie) instellen: De invoering van de Omgevingswet is voorzien per 01-07-2022. Ter dekking van de kosten van het opstellen Omgevingsplan vinden in een tweetal jaren dotaties aan deze reserve plaats.

Programma 3 Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

2.664

2.660

2.659

2.658

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

4

1

1

1

Stand per 31 december

2.660

2.659

2.658

2.657

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Versnellen van de woningbouw

Waarom (argumentatie) instellen: De reserve is in 2018 ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 en vindt zijn basis in het Coalitieakkoord 2018-2022 waar ingezet wordt op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. In totaal wordt daarvoor in 4 jaar € 5.640.000 beschikbaar gesteld en gestort in deze nieuwe reserve.

Programma 3 Reserve parkeren

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

788

830

871

913

Vermeerderingen

82

81

82

81

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

830

871

913

954

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van kosten voor aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van parkeerregulerende maatregelen en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbenden parkeren.

Waarom (argumentatie) instellen: De toevoeging die betrekking heeft op het batig saldo van de exploitatie van de Stationsgarage komt voort uit het besluit, dat het nadelig resultaat de eerste jaren ten laste van deze reserve kan worden gebracht.

Programma 3 Reserve Groenfonds

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.320

184

184

184

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

1.136

0

0

0

Stand per 31 december

184

184

184

184

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Realiseren van nieuw groen en water in samenhang met het te realiseren Klimaatadaptatieplan

Waarom (argumentatie) instellen: Met geld uit het Groenfonds kan meer groen komen in de Goudse wijken met het minste groen: Binnenstad, Kadebuurt, Kort Haarlem, Korte Akkeren, Gouda Noord en Goverwelle. Bijvoorbeeld door bestrating of bebouwing om te zetten in groen. Bewonersinitiatieven uit deze wijken kunnen aanspraak maken op een deel van het geld uit het Groenfonds. Middels de aangepaste subsidieverordening is een deel van het budget beschikbaar als subsidie.

Programma 3 Reserve Zuidelijk Stationsgebied: programma 3

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

3.080

3.080

3.080

3.080

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

3.080

3.080

3.080

3.080

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van de plankosten

Waarom (argumentatie) instellen: Op 22 juni 2016 heeft de raad besloten met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. Hiervoor is een investeringsbudget en deze reserve ter dekking ingesteld. De reserve spoorse doorsnijdingen en de reserve ketenmobiliteit zijn destijds opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen.

Programma 3 Reserve nog uit voeren werkzaamheden Middenwillens

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

496

496

496

496

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

496

496

496

496

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van de kosten van nog uit te voeren civieltechnische werken en bijbehorende plankosten van de voormalige grondexploitatie Middenwillens

Waarom (argumentatie) instellen: Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2012 is de grondexploitatie Middenwillens afgesloten. Voor de nog uit te voeren civieltechnische werken in de openbare ruimte en bijbehorende plankosten is een afzonderlijke voorziening gevormd. Deze voorziening moest, vanwege het ontbreken van concrete verplichtingen, in 2016 boekhoudkundig vrijvallen. De resterende middelen zijn toegevoegd aan de nieuwe gelijknamige reserve (raadsbesluit jaarstukken 2016).

Programma 3 Reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

12.332

14.451

16.127

17.516

Vermeerderingen

2.119

1.676

1.389

1.139

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

14.451

16.127

17.516

18.655

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Opvangen van de kapitaallasten van investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Waarom (argumentatie) instellen: "Door een wijziging van het BBV ingaande 1 januari 2017, moeten de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut verplicht worden geactiveerd. Die investeringen werden tot en met 2016 deels direct t.l.v. de Voorziening groot onderhoud openbare ruimte gebracht. De hiermee samen­hangende verlaging van de dotatie aan die voorziening wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve openbare ruimte. De egalisatiereserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten m.b.t. het activeren van voornoemde investeringen.

Raadsbesluit 25/3/2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Egalisatiereserve openbare ruimte ingezet ter dekking van de afschrijvingskosten inzake het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Verrekening van de rentelasten met deze egalisatiereserve vindt dan niet meer plaats. Ten behoeve van de financiering van de boekwaarde van die investeringen moet de waarde van de egalisatiereserve per balansdatum daaraan gelijk zijn. In de begroting en jaarrekening 2020 wordt dit gerealiseerd. Indien het bedrag van de gerealiseerde investeringen afwijkt van het daartoe gevoteerde krediet, wordt de onder- dan wel overschrijding verrekend met de dotatie aan de Voorziening groot onderhoud openbare ruimte.

Voorgesteld wordt de naam van de reserve te wijzigen naar: reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte. De verwerking hiervan vindt plaats bij de eerstvolgende tussenrapportage. Op basis van de begrotingsbrief 2020 van de toezichthouder wordt deze reserve niet meer onder de Algemene Reserve geplaatst, maar met ingang van de jaarrekening 2019 als een bestemmingsreserve beschouwd.

Raadsbesluit 11/11/2020

Op 1 juli 2020 heeft de raad de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Administratief dient het effect daarvan voor onder andere de reserve Afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte, hierna: reserve AVOR, nu verwerkt te worden. Bij de verwerking van de nieuwe richtlijnen van de Nota reserves en voorzieningen is gebleken dat het beslispunt bij de Egalisatiereserve openbare ruimte (blz. 12 uit de Nota reserves en voorzieningen) breed interpretabel is, waardoor het risico bestaat dat afgeweken wordt van de bedoeling van deze reserve met de nieuwe naam reserve AVOR. De bedoeling van de reserve AVOR is dat enkel afschrijvingslasten van de reeks Investeringen Maatschappelijk Nut Openbare Ruimte 2017-2019 met deze reserve verrekend worden. In de periode 2017-2019 werd voor deze reeks zowel de afschrijvingslasten als de rentelasten onttrokken aan deze reserve. Met ingang van 2020 is een nieuwe reeks investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte, gesplitst naar levensduur (10 jaar / 15 jaar / 20 jaar / 40 jaar), opgenomen. In de nota staat: “Ten behoeve van de financiering van de boekwaarde van die investeringen moet de waarde van de egalisatiereserve per balansdatum daaraan gelijk zijn.” Dit uitgangspunt had betrekking op de investeringsreeks 2017-2019.

Om verwarring te voorkomen wordt aan de raad voorgesteld om bovengenoemde vernieuwde werkwijze omtrent de reserve AVOR vast te stellen en te besluiten dat de relatie tussen boekwaarde investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte en de omvang van de reserve (blz. 12 uit de Nota Reserves en Voorzieningen) alleen betrekking had op de investeringsreeks 2017-2019, die in de periode 2017-2019 onderdeel was van de financiële verslaglegging. De koppeling van de boekwaarde met de hoogte van de reserve AVOR wordt voor de reeks investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte vanaf 2020 losgelaten en evenals de verrekeningen met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte."

Programma 4 Reserve maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

8.087

6.852

6.117

5.382

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

1.235

735

735

0

Stand per 31 december

6.852

6.117

5.382

5.382

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Realisatie maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en maatregelen ter voorkoming van intramurale zorg en versnellen van de uitstroom

Waarom (argumentatie) instellen: De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve op grond van het raadsbesluit van 20 juni 2012 resp. 6 juli 2016 (jaarstukken 2015).

Programma 5 Reserve cultuur- en erfgoedfonds

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

31

24

24

24

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

7

0

0

0

Stand per 31 december

24

24

24

24

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Het meerjarig beschikbaar houden van de middelen uit het cultuur- en erfgoedfonds dat als belangrijk instrument geldt voor het gebruik en behoud van Gouds erfgoed

Waarom (argumentatie) instellen: Deze reserve is gevormd door de bijdragen die in het verleden van het Rijk ontvangen zijn in het kader van het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven WO2. De Rijksregeling waarop die bedragen zijn gebaseerd is inmiddels meerdere keren gewijzigd. In 2014 is er voor het Lombok terrein een aanvraag ingediend op basis van een ontvangen raming. Van het Rijk hebben wij 70% van de ingediende raming ontvangen, € 825.041. In 2015 is een gedeelte van het terrein onderzocht op de aanwezigheid van explosieven en heeft een eerste uitbetaling plaatsgevonden. Voor het niet onderzochte gedeelte van het Lombokterrein is in deze reserve nog een bedrag aanwezig van € 703.000,-.

De kans op het aantreffen van explosieven is aanwezig, daarom is de inschatting dat het (resterende) bedrag van € 703.000,- in deze reserve hoort en het niet meer benodigde deel van circa € 1.129.000 kan vrijvallen.

Programma 6 Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

703

703

703

703

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

703

703

703

703

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van de kosten van onderzoek naar en het opruimen van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WO2)

Waarom (argumentatie) instellen: Deze reserve is gevormd door de bijdragen die in het verleden van het Rijk ontvangen zijn in het kader van het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven WO2.

Programma 7 Reserve organisatieontwikkeling

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

466

358

251

143

Vermeerderingen

556

557

556

557

Verminderingen

664

664

664

664

Stand per 31 december

358

251

143

36

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Dekking van kosten van reeds in gang gezette en toekomstige organisatieontwikkelingen.

Waarom (argumentatie) instellen: De reserve Organisatieontwikkeling is een uitvloeisel van het traject Optima Forma. Voor zover valt na te gaan ligt het besluit Flankerend Beleid uit 2003 hieraan ten grondslag. De huidige werkwijze is, dat in overleg met de directie, jaarlijks de hoogte van de raming van de onttrekking (of toevoeging) bepaald wordt.

Programma 8 Algemene reserve

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

34.428

30.605

32.288

35.472

Vermeerderingen

1.800

1.683

3.184

4.396

Verminderingen

5.623

0

0

0

Stand per 31 december

30.605

32.288

35.472

39.868

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers

Waarom (argumentatie) instellen: De Algemene reserve vormt een vast onderdeel van het weerstandsvermogen en daarmee van de begroting en jaarstukken. Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het uitvoeren van de programma’s.

Programma 8 Reserve sociaal domein

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.207

0

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

1.207

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Voor het opvangen van de gevolgen van onvoorziene risico’s binnen het sociaal domein en voor eenmalige investeringen die de structurele financiële houdbaarheid op langere termijn ten goede komen.

Waarom (argumentatie) instellen: De reserve sociaal domein is ingesteld bij de jaarstukken 2015, waarbij is besloten deze onder de Algemene Reserve te plaatsen. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 is besloten niet langer aan deze reserve te doteren en bij nihil op te heffen.

Totaal programma's

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

73.147

67.870

69.248

72.970

Vermeerderingen

4.689

3.998

5.210

6.174

Verminderingen

9.966

2.620

1.488

752

Stand per 31 december

67.870

69.248

72.970

78.392