Wat gaat het opleveren?

Overzicht exploitatie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

5.126

6.054

9.024

11.931

Baten

-200.759

-193.169

-195.618

-198.449

Saldo van lasten en baten

-195.633

-187.115

-186.594

-186.518

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.800

0

0

200

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

1.800

0

0

200

Resultaat

-193.833

-187.115

-186.594

-186.318

Toelichting op de exploitatie

Uit de 3e begrotingswijziging 2021 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

3.555

4.244

3.210

3.504

0.10 Mutaties reserves

215

1.231

101

101

0.5 Treasury

479

181

287

586

0.61 OZB woningen

327

327

327

327

0.62 OZB niet-woningen

677

677

677

677

0.63 Parkeerbelasting

-1

-1

-1

-1

0.64 Belastingen overig

-36

-36

-36

-36

0.8 Overige baten en lasten

1.894

1.865

1.855

1.850

Budgetneutraal

499

399

399

399

0.8 Overige baten en lasten

499

399

399

399

Meicirculaire 2021

1.792

1.059

926

459

0.61 OZB woningen

-3

1

5

20

0.62 OZB niet-woningen

-8

-10

-11

-2

0.64 Belastingen overig

-1

-1

-2

-1

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

1.561

883

910

682

0.8 Overige baten en lasten

243

186

24

-240

Resultaat 3e raadswijziging 2021

733

-2.188

-1.767

-1.208

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

733

-2.188

-1.767

-1.208

Kadernota 2022

0

0

0

-200

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

-200

Totaal

6.579

3.514

2.768

2.954

 

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0.10 Mutaties reserves

-1.235

-305

538

1.225

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

-4.041

1.684

3.184

4.196

0.5 Treasury

-2.295

-2.860

-3.338

-3.831

0.61 OZB woningen

-8.496

-8.625

-8.760

-8.901

0.62 OZB niet-woningen

-8.265

-8.388

-8.516

-8.650

0.63 Parkeerbelasting

-3.969

-3.979

-3.979

-3.979

0.64 Belastingen overig

-407

-420

-428

-437

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-166.283

-167.854

-171.187

-174.481

0.8 Overige baten en lasten

-641

3.633

5.893

8.341

Totaal

-195.632

-187.114

-186.593

-186.517