Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

114

161

100 kg in 2022

7. Volksgezondheid en milieu

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2019

4,1

20,1

5%

Tekstuele toelichting op de indicatoren

Indicator

Toelichting

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

Het CBS hanteert de volgende definitie: Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. Kernenergie valt niet onder hernieuwbare elektriciteit.