Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

29.804

28.682

28.895

28.966

Baten

-32.015

-32.016

-32.126

-32.032

Saldo van lasten en baten

-2.211

-3.334

-3.231

-3.066

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-1.130

0

0

Saldo mutaties reserves

0

-1.130

0

0

Resultaat

-2.211

-4.464

-3.231

-3.066

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

888

1.702

2.025

1.856

7.2 Riolering

-32

764

1.072

926

7.3 Afval

956

974

991

968

7.4 Milieubeheer

-36

-36

-38

-38

Budgetneutraal

-100

0

0

0

7.4 Milieubeheer

-100

0

0

0

Totaal

788

1.702

2.025

1.856

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

7.2 Riolering

-1.849

-2.648

-2.710

-2.564

7.3 Afval

-2.811

-2.835

-2.856

-2.838

7.4 Milieubeheer

2.449

2.149

2.336

2.336

Totaal

-2.211

-3.334

-3.230

-3.066

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Rioleringskrediet

13.600

12.188

11.305

8.466

Totaal

13.600

12.188

11.305

8.466