Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

143,9

158,4

Gouda stuurt niet op deze indicator

3. Economie

Functiemenging

%

2020

52,1

53,2

Gouda stuurt niet op deze indicator

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2020

1,6

1,7

Afname naar 1,75 (100 jongeren)

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

1,7

1,9

Gelijk blijven

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

60

26

Afname

Tekstuele toelichting op de indicatoren

Indicator

Toelichting

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.