Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

22.870

21.353

21.449

21.547

Baten

-9.414

-8.125

-7.579

-7.582

Saldo van lasten en baten

13.456

13.228

13.870

13.965

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-48

-49

-49

-47

Saldo mutaties reserves

-48

-49

-49

-47

Resultaat

13.408

13.179

13.821

13.918

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

-672

-304

-210

-209

2.4 Economische havens en waterwegen

-5

-5

-4

-4

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-10

-10

-10

-10

3.4 Economische promotie

-141

-39

-39

-38

4.2 Onderwijshuisvesting

-257

-140

-139

-139

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-259

-110

-18

-18

Meicirculaire 2021

0

0

0

1

3.4 Economische promotie

0

0

0

1

Kadernota 2022

-445

-50

-55

-55

3.4 Economische promotie

-400

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-45

-50

-55

-55

Totaal

-1.117

-354

-265

-263

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2.4 Economische havens en waterwegen

1.174

1.336

1.268

1.286

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

68

66

65

64

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

73

73

73

73

3.4 Economische promotie

2.257

1.553

1.584

1.480

4.2 Onderwijshuisvesting

7.048

7.788

8.508

8.690

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.835

2.412

2.371

2.371

Totaal

13.455

13.228

13.869

13.964

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

40 jrs renovatie DGW Heemskerkstr (2020)

20.003

IHP Onderwijshuisvesting

1.381

20.055

9.946

Kredieten Westergouwe

0

518

0

18.439

Totaal

21.384

20.573

9.946

18.439