Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

31.951

31.452

31.406

31.387

Baten

-5.371

-5.371

-5.371

-5.371

Saldo van lasten en baten

26.580

26.081

26.035

26.016

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

557

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-664

-664

-664

-664

Saldo mutaties reserves

-107

-107

-107

-107

Resultaat

26.473

25.974

25.928

25.909

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

879

1203

1189

1184

0.1 Bestuur

-51

-50

-50

-50

0.2 Burgerzaken

113

172

157

152

0.4 Overhead

817

1081

1082

1082

Budgetneutraal

25

25

25

25

0.4 Overhead

25

25

25

25

Kadernota 2022

-50

-40

-35

-35

0.1 Bestuur

-50

-40

-35

-35

Totaal

854

1.188

1.179

1.174

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0.1 Bestuur

4.696

4.656

4.649

4.647

0.2 Burgerzaken

1.175

1.116

1.131

1.136

0.4 Overhead

20.709

20.309

20.255

20.233

Totaal

26.580

26.081

26.035

26.016

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Automatisering 2022

600

0

0

0

Automatisering 2023

0

480

0

0

Automatisering 2024

0

0

387

0

Automatisering 2025

0

0

0

707

Automatisering 2026

0

0

0

0

AV middelen (MIVOP 2025)

0

0

0

450

MIVOP 2022

0

0

0

0

Vervanging paternosterkasten 2022

0

0

0

0

Totaal

600

480

387

1.157