Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting 2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.

Toelichting op de overhead

Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt.

Het saldo van de overheadkosten (inclusief het bedrag dat is toegerekend aan externe kostendragers) komt in 2022 uit op € 20,4 miljoen en is daarmee 6,93% van de totale lasten (inclusief reserves) van de begroting.

Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.

Onderdeel

Toelichting

Directie

Kosten van de 3 directieleden en de bijbehorende management ondersteuning.

Primair proces

Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces (managementassistentes en administratieve medewerkers).

Bestuursondersteuning en Communicatie

Kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie en de bestuursondersteuning.

Concernstaf

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van interne controle en advies.

Informatisering en Automatisering

Kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hardware- en software, licenties, onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Ook vallen hier de telefoonkosten, de kopieerkosten en de kosten van DIV onder. Hiervoor zijn alle automatisering en ICT kosten doorgelopen en indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord onder overhead.

HRM

Kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer, zoals de salariskosten van de HRM-medewerkers, de kosten van het personeelssysteem, concern brede opleidingskosten en trainingen, werving en selectie, arbodienst, OR, detachering en kosten organisatieontwikkeling.

Huisvesting

Kapitaallasten en onderhoud die betrekking hebben op het Huis van de Stad, alsmede waterverbruik, energiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging en het onderhoud binnen het Huis van de Stad.

Facilitaire zaken

Kosten die betrekking hebben op het callcentrum, catering/ kantine, en portokosten.

Financiën

Kosten voor het voeren van de administratie, de planning- en controlfunctie en adviesfunctie op het gebied van financiën, treasury en fiscale zaken.

Inkoop

Kosten die worden gemaakt t.b.v. inkoop, waaronder ondersteuning aanbestedingen, ontwikkelen contractenbank en contractmanagement en de verzekeringen.

Juridische Zaken

Kosten die betrekking hebben op juridische zaken, zoals juridische advieskosten, proceskosten en schadevergoeding.

In het BBV is voor de grondexploitaties, investeringen en voorzieningen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden van overheadkosten. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen. De overhead die door wordt berekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 4,3 miljoen.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven

Doordat de overhead sinds de BBV-wijziging op een apart overzicht wordt verantwoord en niet worden doorbelast aan de producten in het primaire proces, ontstaat een beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten binnen de programma's. Dit betekent niet dat dat de overhead buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de heffingen en tarieven. Deze wordt namelijk extracomptabel (buiten de boekhouding om) berekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. De toegerekende overhead aan de heffingen en tarieven maken onderdeel uit van de in dit onderdeel gepresenteerde kosten van overhead.

Specificatie overhead

De specificatie van de lasten en baten van overhead leidt tot de volgende overzichten.

Verdeling van de lasten van de overhead over de afdelingen

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Beheer Openbare Ruimte

-69

-68

-68

-68

Bestuurs- en Managementondersteuning

1.337

1.337

1.337

1.337

Concernstaf

626

626

626

626

Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling

2.403

2.412

2.411

2.411

Directie Algemeen

299

296

296

296,232

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling

679

646

617

617

Facilitaire Zaken

2.404

2.543

2.543

2.542

Financiën

626

641

652

657

Human Resource Management

2.268

2.288

2.288

2.288

Informatievoorziening en Automatisering

7.893

7.708

7.687

7.672

Maatschappelijk Beleid

219

219

221

221

Projecten Openbare Ruimte

657

248

248

247

Regionale Dienstverlening Sociaal Domein

1.081

1.081

1.081

1.081

Ruimtelijk Beleid en Advies

368

368

368

368

Services

1.546

1.604

1.590

1.585

Stadstoezicht

95

93

93

93

Veiligheid en Wijken

149

149

149

149

Zorg en Ondersteuning

258

258

258

258

Centraal Jurisdische Afdeling

1.438

1.427

1.427

1.423

Werk en Financiën

260

260

260

260

Opgroeien en Start Arbeidsmarkt

299

299

299

299

Directie Ruimtelijke Ordening

163

163

163

163

Programmaorganisatie Control en Info Sociaal Domein

0

0

0

0

Totaal lasten

24.999

24.599

24.546

24.524

Verdeling van de baten van de overhead over de afdelingen

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Bestuurs- en Managementondersteuning

0

0

0

0

Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling

-171

-171

-171

-171

Facilitaire Zaken

-534

-534

-534

-534

Human Resource Management

0

0

0

0

Informatievoorziening en Automatisering

-2.638

-2.638

-2.638

-2.638

Maatschappelijk Beleid

-18

-18

-18

-18

Regionale Dienstverlening Sociaal Domein

-799

-799

-799

-799

Ruimtelijk Beleid en Advies

0

0

0

0

Veiligheid en Wijken

-103

-103

-103

-103

Centraal Jurisdische Afdeling

-27

-27

-27

-27

Werk en Financiën

0

0

0

0

Totaal baten

-4.290

-4.290

-4.290

-4.290

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moeten worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Totale overheadkosten (programma totaal)

24.999

24.599

24.546

25.524

Toerekening externe kostendragers

-4.290

-4.290

-4.290

-4.290

Totale overheadkosten (excl. toerekening)

20.709

20.309

20.256

21.234

Totale lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

290.389

280.623

284.916

274.511

Berekend overheadpercentage

7,13%

7,24%

7,11%

7,74%