Geldstromen door investeringen

In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringskredieten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.

Op basis van prioriteiten uit de programmabegroting is een investeringsplanning tot stand gekomen.

Voor de leesbaarheid wordt in de presentatie onderscheid gemaakt tussen:

  1. Investeringen > € 500.000 met een incidenteel karakter;
  2. Investeringen > € 500.000 met een planmatig karakter
  3. Investeringen <= € 500.000

De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt.

Planning jaar gereed (bedragen x € 1.000.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbudget > € 500.000

50,0

42,6

34,0

31,0

Investeringsbudget <= € 500.000

1,0

1,8

2,8

5,8

Totaal investeringsbudget (CIP)

51,0

44,4

36,8

36,8

Overzicht met geplande investeringen met een incidenteel karatkter > € 500.000

Omschrijving

Programma

Taakveld 2022

2022

2023

2024

2025

40 jrs renovatie DGW Heemskerkstr (2020)

1

4.2 Onderwijshuisvesting

20,0

0,0

0,0

0,0

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007)

1

4.2 Onderwijshuisvesting

0,0

0,5

0,0

0,0

Investeringen Wester Gouwe

1

4.2 Onderwijshuisvesting

0,0

0,0

0,0

14,4

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

3

2.1 Verkeer en vervoer

2,2

0,0

0,0

0,0

Dubbelzijdig fietspad verb. Jamessingel

3

2.1 Verkeer en vervoer

0,0

0,8

0,0

0,0

Kruising Jamessingel/Rijsselseweg

3

2.1 Verkeer en vervoer

2,5

0,0

0,0

0,0

Kwaliteitsverhoging binnenstad.

3

2.1 Verkeer en vervoer

0,0

0,6

0,6

0,0

Voorber. Kruising Jamessingel/Rijsselseweg

3

2.1 Verkeer en vervoer

0,5

0,0

0,0

0,0

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2025

3

2.1 Verkeer en vervoer

0,0

0,0

5,0

0,0

Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek

3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0,0

0,9

0,0

0,0

Totaal

25,2

2,8

5,6

14,4

Overzicht met geplande investeringen met een planmatig karakter > € 500.000

Omschrijving

Programma

Taakveld 2022

2022

2023

2024

2025

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP)

1

4.2 Onderwijshuisvesting

1,4

20,1

9,9

0,0

Rioleringskredieten

2

7.2 Riolering

13,6

12,2

11,3

8,5

Onderhoudsinvestering schouwburg

3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0,0

0,8

0,0

0,0

Vervanging Kade - en Walmuren

3

3. Wonen en leefomgeving

0,0

0,0

3,5

0,0

Vervangings investeringen Openbare Ruimte

3

2.1 Verkeer en vervoer

8,7

6,7

3,7

7,4

Renovatie veld 4 sportpark Oosterwei

5

5.2 Sportaccommodaties

0,5

0,0

0,0

0,0

Automatisering

7

0.4 Overhead

0,6

0,0

0,0

0,7

Totaal

24,8

39,8

28,4

16,6