Financiële onderbouwing taakvelden

Gemeenten zijn verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2022 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten

Progr.

realisatie 2020

2021 t/m 3e wijziging

2022

2023

2024

2025

0.1 Bestuur

7

3.860

4.418

4.757

4.717

4.710

4.708

0.10 Mutaties reserves

8

7.051

10.118

4.690

2.314

2.027

1.978

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

8

11.793

422

0

1.684

3.184

4.196

0.2 Burgerzaken

7

1.963

2.271

2.194

2.135

2.151

2.156

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

5.916

5.261

5.082

4.810

4.878

4.868

0.4 Overhead

7

21.962

25.771

24.999

24.599

24.546

24.524

0.5 Treasury

8

-883

-1.239

-1.994

-2.686

-3.168

-3.663

0.61 OZB woningen

8

727

243

246

246

246

246

0.62 OZB niet-woningen

8

189

229

232

232

232

232

0.63 Parkeerbelasting

8

123

66

67

67

67

67

0.64 Belastingen overig

8

80

81

82

78

78

78

0.8 Overige baten en lasten

8

1.030

598

1.804

4.120

6.359

8.797

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

96

104

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

5.419

5.062

5.275

5.275

5.263

5.263

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

4.850

5.645

5.075

4.860

4.835

4.700

2.1 Verkeer en vervoer

3

17.755

15.259

15.599

16.487

16.385

16.899

2.2 Parkeren

3

1.174

1.226

1.211

1.218

1.207

1.202

2.3 Recreatieve havens

5

260

267

271

275

274

274

2.4 Economische havens en waterwegen

1

921

1.047

1.174

1.335

1.268

1.286

2.5 Openbaar vervoer

3

114

112

111

109

108

107

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

164

1.632

824

114

65

64

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

205

223

227

227

227

227

3.4 Economische promotie

1

2.220

3.211

3.028

2.326

2.359

2.258

4.2 Onderwijshuisvesting

1

6.949

9.636

7.360

8.099

8.819

9.002

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

7.500

9.577

10.258

9.252

8.710

8.710

5.1 Sportbeleid en activering

5

6.691

6.050

6.784

7.066

7.043

6.843

5.2 Sportaccommodaties

5

2.781

2.771

2.813

2.834

2.836

2.614

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

5

3.922

4.983

3.812

3.559

3.547

3.538

5.4 Musea

5

2.186

2.250

2.287

2.295

2.275

2.275

5.5 Cultureel erfgoed

5

1.326

676

607

417

399

399

5.6 Media

5

1.919

1.992

2.062

2.062

2.056

2.056

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

4.998

5.779

6.830

5.439

5.744

5.745

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

8.193

9.150

8.391

8.142

8.137

8.135

6.2 Wijkteams

4

6.454

4.334

4.381

4.385

4.399

4.399

6.3 Inkomensregelingen

4

42.298

35.340

32.125

32.116

32.121

32.121

6.4 Begeleide participatie

4

11.551

10.142

10.157

9.877

9.593

9.220

6.5 Arbeidsparticipatie

4

3.306

5.724

5.469

4.930

5.045

5.167

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.976

3.035

3.096

3.069

3.046

3.046

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

15.063

16.231

14.806

14.676

14.664

14.664

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

22.787

26.774

25.662

22.884

21.365

21.365

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

21.037

20.055

20.639

20.122

19.581

19.581

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

4.356

4.686

4.391

4.102

3.913

3.913

7.1 Volksgezondheid

4

2.809

3.017

2.924

2.924

2.925

2.925

7.2 Riolering

2

17.275

16.273

17.071

16.266

16.199

16.341

7.3 Afval

2

9.088

9.393

10.284

10.267

10.360

10.289

7.4 Milieubeheer

2

2.568

3.488

2.449

2.149

2.336

2.336

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

32

49

34

34

34

34

8.1 Ruimtelijke ordening

3

2.597

2.054

1.751

1.686

1.568

1.568

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

10.150

17.061

9.973

8.531

8.608

1.116

8.3 Wonen en bouwen

3

4.200

5.747

3.710

2.896

2.815

2.817

Subtotaal lasten

312.001

318.295

295.079

284.621

285.437

280.684

Taakvelden: Baten

Progr.

realisatie 2020

2021 t/m 3e wijziging

2022

2023

2024

2025

0.1 Bestuur

7

-76

-111

-61

-61

-61

-61

0.10 Mutaties reserves

8

-12.151

-15.352

-5.925

-2.620

-1.488

-752

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

8

0

0

-4.041

0

0

0

0.2 Burgerzaken

7

-836

-912

-1.020

-1.020

-1.020

-1.020

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.740

-4.051

-4.000

-4.012

-4.024

-4.024

0.4 Overhead

7

-3.743

-4.271

-4.290

-4.290

-4.290

-4.290

0.5 Treasury

8

-277

-321

-301

-174

-170

-169

0.61 OZB woningen

8

-7.485

-8.627

-8.742

-8.871

-9.007

-9.148

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.796

-8.298

-8.497

-8.619

-8.748

-8.882

0.63 Parkeerbelasting

8

-3.435

-3.986

-4.036

-4.046

-4.046

-4.046

0.64 Belastingen overig

8

-2.356

-2.398

-489

-497

-506

-515

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

8

-169.587

-169.838

-166.282

-167.854

-171.187

-174.481

0.8 Overige baten en lasten

8

-1.785

-1.593

-2.445

-487

-467

-457

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-98

-48

-48

-48

-48

-48

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-171

-444

-78

-78

-78

-78

2.1 Verkeer en vervoer

3

-1.769

-727

-118

-118

-118

-118

2.2 Parkeren

3

-2

-10

-10

-10

-10

-10

2.3 Recreatieve havens

5

-95

-107

-108

-108

-108

-108

2.4 Economische havens en waterwegen

1

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-118

-1.587

-756

-48

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-126

-130

-153

-153

-153

-153

3.4 Economische promotie

1

-542

-1.160

-770

-773

-775

-778

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-340

-2.601

-312

-312

-312

-312

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.631

-6.825

-7.422

-6.839

-6.339

-6.339

5.1 Sportbeleid en activering

5

-733

-640

-640

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.560

-2.530

-2.565

-2.565

-2.565

-2.565

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie

5

-1

-75

0

0

0

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

-257

-135

-100

-100

-100

-100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-892

-820

-781

-781

-781

-781

6.2 Wijkteams

4

6.3 Inkomensregelingen

4

-36.860

-28.752

-25.413

-25.413

-25.413

-25.413

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-256

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-354

-436

-442

-442

-442

-442

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-57

0

0

-1.287

0

0

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-1.250

-675

-500

-500

-500

-500

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-184

-184

-184

-184

-184

-184

7.2 Riolering

2

-19.256

-18.171

-18.920

-18.915

-18.909

-18.904

7.3 Afval

2

-11.640

-11.637

-13.095

-13.101

-13.216

-13.128

7.4 Milieubeheer

2

-399

-1.200

0

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-143

-98

-82

-82

-82

-82

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

-9.845

-17.061

-9.973

-8.531

-8.608

-1.116

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.155

-2.484

-2.476

-1.680

-1.680

-1.680

Subtotaal baten

-312.001

-318.295

-295.079

-284.621

-285.437

-280.684

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2022.

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

0

0

1.174

4.078

17.618

0

0

0

0

22.870

02 Energie en klimaat

0

0

0

0

0

0

0

29.804

0

29.804

03 Wonen en leefomgeving

5.082

0

16.921

0

0

6.830

0

0

15.433

44.266

04 Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

129.117

2.958

0

132.075

05 Cultuur, sport en recreatie

0

92

271

0

0

18.364

0

0

0

18.727

06 Leefbaarheid en veiligheid

0

10.259

0

0

0

0

0

0

0

10.259

07 Bestuur en organisatie

31.951

0

0

0

0

0

0

0

0

31.951

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

5.126

0

0

0

0

0

0

0

0

5.126

Subtotaal lasten

42.159

10.351

18.366

4.078

17.618

25.194

129.117

32.762

15.433

295.079

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

0

0

0

-1.680

-7.734

0

0

0

0

-9.414

02 Energie en klimaat

0

0

0

0

0

0

0

-32.015

0

-32.015

03 Wonen en leefomgeving

-4.000

0

-128

0

0

-100

0

0

-12.531

-16.759

04 Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

-27.320

0

0

-27.320

05 Cultuur, sport en recreatie

0

0

-108

0

0

-3.205

0

0

0

-3.313

06 Leefbaarheid en veiligheid

0

-126

0

0

0

0

0

0

0

-126

07 Bestuur en organisatie

-5.371

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.371

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-200.759

0

0

0

0

0

0

0

0

-200.759

Subtotaal baten

-210.130

-126

-236

-1.680

-7.734

-3.305

-27.320

-32.015

-12.531

-295.079

Resultaat

-167.971

10.225

18.130

2.398

9.884

21.889

101.797

747

2.902

0