Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

132.075

127.262

124.823

124.570

Baten

-27.320

-28.607

-27.320

-27.320

Saldo van lasten en baten

104.755

98.655

97.503

97.250

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.854

-735

-735

0

Saldo mutaties reserves

-2.854

-735

-735

0

Resultaat

101.901

97.920

96.768

97.250

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2e ijkmoment 2021 voortgang 2021

-3.890

-2.570

-2.084

-2.086

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-670

-638

-661

-661

6.2 Wijkteams

-73

-76

-83

-83

6.3 Inkomensregelingen

1.021

1.019

1.010

1.010

6.4 Begeleide participatie

471

471

471

471

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.342

-700

-713

-715

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-146

-148

-153

-153

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-581

-581

-588

-588

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.736

-1.697

-1.684

-1.684

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-760

-143

402

402

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-69

-72

-80

-80

7.1 Volksgezondheid

-4

-4

-4

-4

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-1

-1

-1

-1

Budgetneutraal

-424

-424

-424

-424

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-101

-101

-101

-101

6.2 Wijkteams

-25

-25

-25

-25

6.5 Arbeidsparticipatie

-424

-424

-424

-424

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

433

150

-43

-43

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

58

58

58

58

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-433

-150

43

43

7.1 Volksgezondheid

68

68

68

68

Meicirculaire 2021

-1.013

-1.112

-1.095

-1.072

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2

-2

-2

-2

6.3 Inkomensregelingen

12

12

12

12

6.4 Begeleide participatie

-150

-135

-107

-82

6.5 Arbeidsparticipatie

-23

-25

-27

-29

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-269

-269

-269

-269

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-534

-646

-654

-654

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-30

-30

-30

-30

7.1 Volksgezondheid

-17

-17

-18

-18

Kadernota 2022

-488

-588

-566

-566

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-50

-50

-50

-50

6.2 Wijkteams

-50

-60

-70

-70

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-194

-239

-223

-223

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-194

-239

-223

-223

Totaal

-5.815

-4.694

-4.169

-4.148

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.610

7.361

7.356

7.354

6.2 Wijkteams

4.381

4.386

4.399

4.399

6.3 Inkomensregelingen

6.712

6.703

6.708

6.708

6.4 Begeleide participatie

10.157

9.877

9.593

9.220

6.5 Arbeidsparticipatie

5.469

4.930

5.045

5.167

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.096

3.069

3.046

3.046

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.363

14.233

14.221

14.221

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

25.662

21.597

21.365

21.365

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

20.139

19.622

19.081

19.081

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4.208

3.919

3.729

3.729

7.1 Volksgezondheid

2.924

2.924

2.925

2.925

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

34

34

34

34

Totaal

104.755

98.655

97.502

97.249